КОРЖ І.Ф., Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні (стор. 4-11)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.3(18).272933

УДК 342.591

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
завідувач сектором НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання такого правового феномену, як юридичний конфлікт; розкривається його сутність, причини виникнення і значення для суспільства і держави. Провадиться аналіз наявних в Україні юридичних конфліктів, як різновиду соціальних конфліктів, їхніх джерел і мотивацій їхніх суб’єктів, а також наслідків їхнього впливу на процес здійснюваної децентралізації державної влади в Україні. Здійснюються напрацювання відповідних пропозицій щодо напрямів та механізмів їх розв’язання.
Ключові слова: виборча система, децентралізація, культурно-духовний конфлікт, подвійне громадянство, референдум, юридичний конфлікт.
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос такого правового феномена, как юридический конфликт; раскрывается его сущность, причины возникновения и значение для общества и государства. Осуществляется анализ имеющихся в Украине юридических конфликтов, как разновидности социальных конфликтов, их источников и мотиваций их субъектов, а также последствий их влияния на процесс осуществляемой в Украине децентрализации государственной власти. Осуществляются наработки соответствующих предложений в отношении направлений и механизмов их разрешения.
Ключевые слова: избирательная система, децентрализация, культурно-духовный конфликт, двойное гражданство, референдум; юридический конфликт.
Summary. This article explores the phenomenon of legal conflict; author considers its essence, causes and importance to society and the state. Article analyzes existing legal conflicts in Ukraine as a kind of social conflicts, their sources and motivations of their subjects and the consequences of their influence on the process of decentralization carried out by state authorities in Ukraine. Relevant proposals are developed in relation to trends and resolution mechanisms.
Keywords: electoral system; decentralization; cultural and spiritual conflict; double citizenship; referendum, legal conflict.
 
 
       Постановка проблеми. В останні роки соціально-політичне життя в Україні настільки загострилося, що, образно кажучи, нині про Україну не говорить лише ледачий. Ті здобутки і, одночасно, втрати, що набуло і має українське суспільство, привернули увагу світового співтовариства. Україна нині є одночасно країною-об’єктом цинічної, зухвалої, підлої воєнної агресії з боку одного з так званих “Будапештських гарантів безпеки і цілісності України”, колишнього так званого радянського “старшого брата” – Російської Федерації, та країною-суб’єктом, яка здійснює глибокі демократичні перетворення, що, на думку багатьох дослідників, політиків і військових експертів, і стало одною із головних причин розпочатого Російською Федерацією нинішнього гібридного воєнного конфлікту з Україною.
        Нині наша держава робить рішучі кроки щодо перебудови соціально-політичної, економічної, правової тощо систем – розпочато децентралізацію державної влади, тим самим підтверджуючи реальні, а не декларативні демократичні перетворення суспільного життя...
 

 

Видання НДІІП