КОРЖ І.Ф., Комунікація влади і суспільства в умовах децентралізації (с. 14-27)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).272984

УДК 342.951:351/354

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання сутності, сучасного стану, проблеми, основні механізми та форми взаємодії держави і суспільства. Розглядаються підходи до функціонування органів державної влади в умовах модернізації та суспільних трансформацій. Досліджується роль громадянського суспільства на сучасному етапі у процесі вироблення та формування публічної політики, роль держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства.
Ключові слова: влада, Інтернет, інформація, комунікація, реформування, суспільство.
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос о сущности, современном состоянии, проблемах, основных механизмах и формах взаимодействия государства и общества. Рассматриваются подходы к функционированию органов государственной власти в условиях ее модернизации и общественных трансформаций. Исследуется роль гражданского общества на современном этапе в процессе разработки и формирования публичной политики, роль государства в формировании и развитии гражданского общества.
Ключевые слова: власть, Интернет, информация, коммуникация, реформирование, общество.
Summary. This article explores the question of essence, the present state, problems, basic mechanisms and forms of cooperation between the state and society; the approaches to the functioning of public authorities in terms of its modernization and social transformation. We investigate the role of civil society at the present stage in the process of the development and formation of public policy, the state's role in the formation and development of civil society.
Keywords: authority, Internet, information, communication, reforming, society.
 
 
       Постановка проблеми. Взаємодія влади і структур громадянського суспільства постійно набуває політичної гостроти та зростаючої актуальності. Актуальність зазначеного обумовлено тим, що в демократичній державі влада не може ефективно функціонувати без взаєморозуміння і конструктивної взаємодії з громадянським суспільством, яке являє собою множинність самодіяльних, незалежних від держави соціальних груп та індивідів, які самостійно захищають свої інтереси...
 

 

Видання НДІІП