КОРЖ І.Ф., Концептуальні засади правової безпеки (ст. 55-65)

УДК 342.7

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200309

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0446-5975.
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання концептуальних засад поняття “правова безпека”, особливості цього поняття, що характеризують зазначений феномен, і що у підсумку дозволяє визначити сутність і його зміст, виходячи з загальнотеоретичних позицій. Показана відмінність змісту зазначеного поняття від змісту поняття “юридична безпека”. Визначено місце “правової безпеки” в системі інших видів безпек, розкрито співвідношення їхніх сутності та змісту; досліджено та визначено його суб’єкти та об’єкти, механізми і напрями забезпечення зазначеної безпеки. Наводяться недоліки у реалізації та забезпеченні прав громадян, пропонуються шляхи їх вирішення.
Ключові слова: оперативно-виконавча діяльність, право, правова безпека, правотворча, правозастосовна та правоохоронна діяльність.
Summary. This article analyzes conceptual foundations of the concept of “legal security”, the features of this concept that characterize this phenomenon, which allows to determine the essence and content of the concept of “legal security”, based on general theoretical positions. The difference between the content of this concept and the content of the concept of juridical security is shown. The place of “legal security” in the system of other types of security is determined, the correlation of their essence and content is disclosed; its subjects and objects, mechanisms and directions for ensuring the specified security were investigated and determined. Examples of shortcomings in the implementation and enforcement of citizens rights are given, and ways to address them are proposed.
Keywords: operational and executive activity; right; legal security; law-making activity; enforcement activities; law protection activities.
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос концептуальных основ понятия правовая безопасность, особенности этого понятия, характеризующие указанный феномен, что и позволило определить сущность и его содержание, исходя из общетеоретических позиций. Показано отличие содержания этого понятия от содержания понятия юридическая безопасность. Определено место правовой безопасности в системе других видов безопасности, раскрыто соотношение их сущности и содержания; исследованы и определены его субъекты и объекты, механизмы и направления обеспечения указанной безопасности. Приводятся примеры недостатков в реализации и обеспечении прав граждан, предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: оперативно-исполнительная деятельность, право, правовая безопасность, правотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность.
 
 
      Постановка проблеми. Відповідно до положень статей 3, 8, 21 і 22 Конституції України [1]: “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Конституційні права і свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції, не є вичерпними”...