КОРЖ І.Ф., Латентність публічної інформації (с. 9-17)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220971

УДК 351/354:351.746

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, с.н.с.,
завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджується питання щодо існування феномену, яким є “латентна” публічна інформація в інформаційному просторі України, надається визначення терміну “латентність публічної інформації”, розкривається її структура – внутрішня і зовнішня валідність, види валідності інформації та направленість дії зазначеної інформації; наводяться приклади існування згаданої інформації, як сучасних внутрішніх викликів національній безпеці, констатується, що “латентність” подібної інформації не сприяє консолідації суспільства, не мобілізує його на вирішення необхідних завдань і є ознакою низького рівня демократії в державі та правосвідомості її громадян, а також правової культури.
Ключові слова: валідність, демократія, достовірність, латентність, пропаганда, публічна інформація.
Summary. The article analyzes the issue of the existence of the phenomenon of “latent” public information in the information space of Ukraine, the term “latency of public information” is defined, its structure is revealed – internal and external validity, types of information validity and direction of action of the specified information; examples of the existence of this information as modern internal challenges to national security are given, it is stated that the “latency” of such information does not contribute to the consolidation of society, does not mobilize it to solve the necessary problems and is a sign of a low level of democracy in the state and the legal awareness of its citizens, as well as legal culture.
Keywords: validity, democracy, reliability, latency, propaganda, public information.
Аннотация. В статье исследуется вопрос существования феномена, каким является латентная публичная информация в информационном пространстве Украины, дается определение термина латентность публичной информации”, раскрывается ее структура – внутренняя и внешняя валидность, виды валидности информации и направленность действия указанной информации, приводятся примеры существования данной информации, как современных внутренних вызовов национальной безопасности, констатируется, что латентность подобной информации не способствует консолидации общества, не мобилизует его на решение необходимых задач и является признаком низкого уровня демократии в государстве и правосознания ее граждан, а также правовой культуры.
Ключевые слова: валидность, демократия, достоверность, латентность, пропаганда, публичная информация.
 
      Постановка проблеми. Відповідно до положень статті 34 Конституції України громадяни мають право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя...