КОРЖ І.Ф., Об’єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері (ст. 22-29)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273041

УДК 342.52

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання методології розрізнення ознак предмету і об’єкту наукового дослідження, уточнюються їхні характеристики, що допомагає досліднику співвідносити між собою предмет і об’єкт наукової розвідки, розкриваються засади змісту предмету дослідження, а також властивості, що характеризують об’єкт дослідження, що в сукупності утворюють предмет наукового пізнання.
Ключові слова: властивості, закономірності, інформаційне право, об’єкт дослідження, предмет дослідження, характеристики.
Summary. In this article, the question of the methodology of the differences between the features of the object and the subject of scientific research is investigated, their characteristics are specified, which helps the researcher to correlate the object and subject of scientific research with each other, the principles of the content of the subject of research are revealed, as well as the properties characterizing the object of research, which together form the subject of scientific knowledge.
Keywords: properties, regularities, information law, object of study, subject of study, characteristics.
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос методологии различия признаков предмета и объекта научного исследования, уточняются их характеристики, что помогает исследователю соотносить между собой предмет и объект научного исследования, раскрываются принципы содержания предмета исследования, а также свойства, характеризующие объект исследования, что в совокупности образуют предмет научного познания.
Ключевые слова: свойства, закономерности, информационное право, объект исследования, предмет исследования, характеристики.
 
      Постановка проблеми. Сфера функціонування інформаційного права, яка є відносно молодою, в нинішніх умовах отримала своєрідний поштовх до швидкого розвитку. Це викликано тим, що проблеми утвердження пріоритету людини в економічній, політичній, духовній тощо сферах в сучасний період розвитку українського суспільства значною мірою пов’язані з узгодженням державного управління та правовим регулюванням суспільних відносин в інформаційній сфері...
 

 

Видання НДІІП