КОРЖ І.Ф., Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою

УДК 342.722.32  

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. Про правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із використанням парламентського телебачення України, як одного з механізмів забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації та залучення їх до управління державою.
Ключові слова: висвітлення; законотворчість; законодавство; інформаційне суспільство; інформування; парламентське телебачення; право.
Аннотация. О правовом регулировании общественных отношений, связанных с использованием парламентского телевидения Украины, как одного из механизмов обеспечения конституционного права граждан в отношении их доступа к публичной информации и приобщения их к управлению государством.
Ключевые слова: освещение; законотворчество; законодательство; информационное общество; информирование; парламентское телевидение; право.
Summary. About the legal adjusting of social relations assoсiated with the use use of Ukrainian parliamentary television as one of the mechanisms for ensuring citizens’ constitutional right of access to public information and involving them in governance.
Keywords: coverage; lawmaking; legislation; information society; information; parliamentary television; right.
 
 
        Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття супроводжувався розвитком нової соціально-політичної і економічної ситуації у світі. Зазначені зміни були зумовлені насамперед закінченням затяжної “холодної війни” і розпадом колишнього СРСР. Світове суспільство вийшло на новий рівень свого розвитку – різновиду постіндустріального суспільства, яке отримало назву “інформаційного суспільства”.
       Необхідно зазначити, що функціонування інформаційного суспільства можливе лише за умов існування демократичної, правової держави, де панує принцип верховенства права, де влада здійснюється відповідно до принципів прозорості і відкритості, що є складовими належного урядування. Втілення технологій електронного урядування у діяльність публічної адміністрації, з одного боку, дозволяє підвищити її ефективність, а з другого – робить її більш відкритою, а отже, підконтрольною громадськості.
        Україна, яка остаточно визначилася із напрямком свого подальшого розвитку, а це – впровадження європейських принципів демократії, верховенства права, захищеність інтересів кожного члена громадянського суспільства, прогнозоване і прозоре майбутнє суспільства тощо, активно впроваджує інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) у діяльність різних структур держави. Необхідно зазначити, що ІКТ часто використовується в контексті “дорожньої карти”, з метою дізнатися, на якому етапі вибраного шляху перебуває та чи інша організація, з врахуванням її потреб у сфері ІКТ…