КОРЖ І.Ф., Право на відкриті дані – як право приватного характеру (ст. 19-28)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221302

УДК 342.723

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджуються питання відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині надання доступу громадськості до відкритих даних. Здійснюється аналіз реальних можливостей здійснення громадського контролю за відкритістю функціонування державних інституцій. Розкриваються недоліки за окремими напрямами здійснення контролю та пропонуються відповідні механізми підвищення його ефективності.
Ключові слова: відкриті дані, відкритість, інформація, громадський контроль, прозорість, публічна інформація.
Summary. This article examines the issues of openness and transparency of the activities of state authorities and local governments in terms of providing public access to open data. An analysis is made of the real possibilities of exercising public control over the openness of the functioning of state institutions. Shortcomings in certain areas of control are revealed and appropriate mechanisms for improving its effectiveness are proposed.
Keywords: information, open data, openness, public information, social control, transparency.
Аннотация. В данной статье исследуются вопросы открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части предоставления доступа общественности к открытым данным. Осуществляется анализ реальных возможностей осуществления общественного контроля над открытостью функционирования государственных институтов. Раскрываются недостатки по отдельным направлениям осуществления контроля и предлагаются соответствующие механизмы повышения его эффективности.
Ключевые слова: информация, общественный контроль, открытые данные, открытость, прозрачность, публичная информация.
 
 
      Постановка проблеми. Однією із ознак демократизації суспільного життя є відкритість і прозорість функціонування органів державної влади, діяльності її посадових і службових осіб, а також відкритість і прозорість прийняття рішень керівником тієї, чи іншої державної інституції. В цьому контексті постає питання відкритості і прозорості бюджетування діяльності керівників державних інституцій різних рівнів, відповідності та адекватності винагороди його праці досягнутим результатам його управлінської діяльності. Не поодинокі факти того, і це висвітлюється в засобах масової інформації, що в суспільстві назріває невдоволення закритості таких питань, коли в підвідомчій сфері того чи іншого керівника державної інституції результати його управлінської діяльності непомітні, однак розмір його заробітної платні не є адекватним досягнутим результатам, що викликає, м’яко кажучи, нерозуміння зазначеного...
 

 

 

Видання НДІІП