КОРЖ І.Ф., Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України (стор. 32-42)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272834

УДК 342.52

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук,
завідувач сектором НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджується питання функціонування основоположних міжнародних принципів відкритості та прозорості в діяльності парламентів; розкривається зміст міжнародно-правових актів, якими згадані принципи визначаються, а також аналізуються проблемні питання трансформації діяльності українського парламенту в умовах децентралізації державної влади в Україні в частині відкритості і прозорості.
Ключові слова: відкритість, децентралізація, народовладдя, парламент, прозорість, управління.
Аннотация. В статье исследуется вопрос функционирования основных международных принципов открытости и прозрачности в деятельности парламентов; раскрывается содержание международно-правовых актов, которыми упомянутые принципы определяются, а также анализируются проблемные вопросы трансформации деятельности украинского парламента в условиях децентрализации государственной власти в Украине в контексте его открытости и прозрачности.
Ключевые слова: открытость, децентрализация, народовластие, парламент, прозрачность, управление.
Summary. This article explores the functioning of the main international principles of openness and transparency in the activities of Parliament; author reveals the content of international instruments, by which these principles are defined, as well as analyzes the problematic issues of transformation of the Ukrainian Parliament's activities in the conditions of decentralization of state power in Ukraine in terms of its openness and transparency. Information about changes in the political, economic, social and more sectors which are taking place and will take place in Ukraine should not be closed, partially advertised or partially brought to citizens.  Feedback to Parliament and the public must be built and made operational, through which implemented decentralization will be discussed openly and transparently.
Keywords: openness, decentralization, democracy, parliament, transparency, management.
 
 
       Постановка проблеми. Нині в Україні започатковано процес децентралізації державної влади, що являє собою процес перерозподілу або диспергування (подрібнення) функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління, або іншими словами – розподіл адміністративних функцій чи повноважень (центрального органу) серед кількох місцевих влад [1]. Відправною точкою зазначеного процесу, як зазначає Голова Верховної Ради України В. Гройсман [2], стало прийняття Верховною Радою України відповідного Закону України “Про співробітництво територіальних громад” [3]....
 

 

Видання НДІІП