КОРЖ І.Ф., Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави (ст. 14-27)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270744

УДК 342.52

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В даній статті досліджується питання правового регулювання доступу громадян України до правової інформації, як різновиду публічної інформації; аналізується ефективність дії законодавства у даній сфері, а також відповідність його міжнародно-правовим актам, що регулюють дане питання; здійснюється аналіз міжнародних статистичних даних, що досліджують питання стану доступу громадян України до згаданої інформації; аргументується співвідношення стану доступу до правової інформації зі станом правової безпеки держави.
Ключові слова: взаємодія влади і суспільства; доступ до правової інформації; консультації; правова безпека; правова інформація; управління державними справами.
Summary. This article explores the question of legal regulation of access of Ukrainian citizens to legal information, as a type of public information; analyzes the effectiveness of the legislation in this area, as well as its compliance with international legal acts governing this issue; an analysis of international statistical data that examines the state of access of Ukrainian citizens to the said information; the balance of the state of access to legal information with the state of legal security of the state is argued.
Keywords: interaction of power and society; access to legal information; consultations; legal security; legal information; management of public affairs.
Аннотация. В данной статье исследуется вопрос правового регулирования доступа граждан Украины к правовой информации, как разновидности публичной информации; анализируется эффективность действия законодательства в данной сфере, а также соответствие его международно-правовым актам, регулирующим данный вопрос; осуществляется анализ международных статистических данных, которые исследуют вопрос состояния доступа граждан Украины к упомянутой информации; аргументируется соотношение состояния доступа к правовой информации с состоянием правовой безопасности государства.
Ключевые слова: взаимодействие власти и общества; доступ к правовой информации; консультации; правовая безопасность; правовая информация; управление государственными делами.
 
 
      Постановка проблеми. Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Здійснення цих прав може бути обмежене законом. А згідно зі статтею 57 Конституції України, кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
      Таким чином правова інформація, яка міститься у відповідних актах та документах органів державної влади, як різновид публічної інформації (оскільки вона стосується діяльності публічних органів держави, визначає права і свободи суб’єктів суспільних відносин),  має  бути  доступною  для  громадськості...