КОРЖ І.Ф., Зловживання правом на інформацію: сутність і форми (стор. 4-12)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272964

УДК 342.951

Корж І.Ф.,
доктор юридичних наук, завідувач науковою лабораторією
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті досліджуються питання зловживання правом на інформацію в сучасному українському суспільстві, стан наукового дослідження зазначеної проблеми, розкривається її сутність та форми прояву, напрацьовуються правові механізми її вирішення.
Ключові слова: зловживання, інформація, нігілізм, обмеження. правовідносини, правопорушення, принципи.
Аннотация. В статье исследуются вопросы злоупотребления правом на информацию в современном украинском обществе, состояние научного исследования указанной проблемы, раскрывается ее сущность и формы проявления, нарабатываются правовые механизмы ее решения.
Ключевые слова: злоупотребление, информация, нигилизм, ограничения, правоотношения, правонарушение, принципы.
Summary. This article explores the issue of abuse of the right to information in the modern Ukrainian society, the state of scientific research of this problem, reveals its essence and forms, develops legal mechanisms to address it.
Keywords: abuse, information, nihilism, limitation, legal relationships, legal violation, principles.
 
 
        Постановка проблеми. В сучасний період державотворення України, за якого рівень соціальних відносин в середині держави між її суб’єктами часто виходить за межу рівня критичної, інформація часто використовується суб’єктами інформаційних відносин як засіб впливу на суперників, як інформаційна зброя у боротьбі з політичними опонентами. Крім того, не гребують зазначеним і суб’єкти суспільних відносин в інших сферах – в економічній, банківській, бізнесовій, державній тощо. Саме зловживання інформацією, оперування нею без дотримання норм етики і моралі, стало однією з ознак сучасних інформаційних відносин в Україні, що завдає неабиякої шкоди суспільним правовідносинам та іміджу України, яка стала на демократичний шлях політичних і соціальних перетворень...
 
 
 

Видання НДІІП