КОСІЛОВА О.І., Політична безпека в системі національної безпеки України

УДК 321.68:316.3
 
Косілова О.І.,
кандидат політичних наук
 
 
Анотація. У статті аналізується зміст поняття “політична безпека”, роль і значення політичної безпеки в системі національної безпеки, аналізуються індикатори політичної безпеки, виклики та загрози внутрішній та зовнішній політичній безпеці сучасної України.
Аннотация. В статье анализируется содержание термина “политическая безопасность”, ее место и значение в структуре национальной безопасности, индикаторы политической безопасности, вызовы и угрозы политической безопасности современной Украины.
Summary. The articleanalyzespolitical security, its place and role in national security structure, indicators of political security, challenges and threats to the political security of modern Ukraine.
Ключові слова: політична безпека держави, національна безпека, внутрішня політична безпека, зовнішня політична безпека, міжнародна безпека, глобальна безпека, виклики, загрози політичній безпеці.
 
        Розвиток України як суверенної, демократичної, правової держави неможливий без утвердження засад демократичного розвитку, відлагодженого правового механізму забезпечення прав і свобод громадян, конституційності реформ, легітимності політичної влади, тобто без забезпечення політичної безпеки.
        У сучасних умовах провідну роль у забезпеченні національної безпеки держави відіграють політична, військова та економічна безпеки. Але, на відміну від економічної безпеки, політична безпека держави здебільшого залишається поза увагою наукового аналізу. Метою статті є уточнення змісту поняття “політична безпека держави”, визначення її місця і ролі в системі національної безпеки та державотворчих процесах України.
       Серед вітчизняних вчених, які висвітлюють деякі аспекти забезпечення політичної безпеки держави, насамперед необхідно відзначити праці О.Г. Білоруса, В.Г. Кременя, І.Ф. Бінька, В.А. Ліпкана, В.П. Циганова, Н.Р. Нижник, В.П. Горбуліна та інших.
У російських наукових джерелах проблемам політичної безпеки присвячені праці С.О. Алехновича, В.К. Белозерова, В.В. Серебрянікова, І.Л. Шершньова, Б.Г. Путіліна та інших дослідників.
           Зміст поняття “безпека” згідно з етимологією цього слова означає “відсутність загрози”, тобто відсутність загрози для особистості, суспільства і держави в цілому.
        У загальному значенні безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів держави від будь-яких внутрішніх і зовнішніх загроз. Український дослідник В.П. Цига­нов визначає зміст поняття “безпека” як діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо виявлення, запобігання, послаблення, відвернення загрози, здатної загубити їх, позбавити матеріальних і духовних цінностей, завдати невідшкодованих збитків, заблокувати шляхи для прогресивного розвитку [1, c. 32]