КОСІЛОВА О.І., СОЛОДОВНІКОВА Х.К., Права і свободи людини і громадянина v.s. штучний інтелект: проблемні аспекти (ст. 56-66)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221218

УДК 342.72/.73:519

КОСІЛОВА О.І.,
 
 
 
СОЛОДОВНІКОВА Х.К.,
кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Інститут права.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-3771.
кандидат психологічних наук, юрист, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут права.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9169-9026.
 
 
Аннотація. В статті аналізуються актуальні проблеми забезпечення та порушень основоположних прав і свобод людини і громадянина у звязку з застосуванням технологій штучного інтелекту. Здійснено спробу комплексного аналізу впливу штучного інтелекту на права і свободи особи, проаналізовано окремі факти порушень прав і свобод, визначені виклики та загрози, а також правові методи захисту прав і свобод. Здійснено аналіз поточного стану нормативно-правового регулювання правовідносин, повязаних з використанням штучного інтелекту в Україні, визначено прогалини правового регулювання.
Ключові слова: права людини, штучний інтелект, захист прав і свобод, нормативне регулювання, загрози, виклики, інформаційні технології, Інтернет речей, електронна особа, кібербезпека.
Summary. The article analyzes the current problems of ensuring and violations of fundamental human and civil rights and freedoms in connection with the use of artificial intelligence technologies. An attempt was made to comprehensively analyze the impact of artificial intelligence on the rights and freedoms of the individual, analyzed some facts of violations of rights and freedoms, identified challenges and threats, as well as legal methods of protection of rights and freedoms. An analysis of the current state of legal regulation of legal relations related to the use of artificial intelligence in Ukraine, identified gaps in legal regulation.
Keywords: human rights, artificial intelligence, protection of rights and freedoms, legal regulation, threats, challenges, information technologies, Internet of things, electronic person, cybersecurity.
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения и нарушений основных прав и свобод человека и гражданина в связи с применением технологий искусственного интеллекта. Предпринята попытка комплексного анализа влияния искусственного интеллекта на права и свободы человека, проанализированы отдельные факты нарушений прав и свобод, некоторіе вызовы и угрозы, а также правовые методы защиты прав и свобод. Осуществлен анализ текущего состояния нормативно-правового регулирования правоотношений связанных с использованием искусственного интеллекта в Украине, определены пробелы правового регулирования.
Ключевые слова: права человека, искусственный интеллект, защита прав и свобод, нормативное регулирование, угрозы, вызовы, информационные технологии, Интернет-вещей, электронная лицо, кибербезопасность.
 
 
      Постановка проблеми. Сучасний світ сьогодні переживає четверту промислову революцію, “постінформаційні” реалії задають нові тренди в контексті захисту і дотримання основоположних прав людини...