КОСІЛОВА О.І., Теоретичні та практичні аспекти обмеження прав і свобод: вітчизняний та зарубіжний досвід (с. 26-33)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220988

УДК 342.7

КОСІЛОВА О.І.,
кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник юридичного факультету  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-3771.
 
 
 
Анотація. В статті аналізуються актуальні питання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні, розглядаються теоретичні питання обмеження прав і свобод у практиці Конституційного Суду України та Федерального конституційного суду Німеччини, ЕСПЛ, нормах вітчизняного законодавства та міжнародно-правових актів. Наводяться приклади обмеження політичних прав і свобод в Україні.
Ключові слова: права і свободи, обмеження прав та свобод, заборона, втручання, виправдання втручання, “обмеження обмежень” (нім. - “Schranken-Schranken”).
Summary. The article analyzes topical issues of restriction of human and civil rights and freedoms in Ukraine, theoretical aspects of restriction of rights and freedoms in the practice of the Constitutional Court of Ukraine and the Federal Constitutional Court of Germany, the European Court of Human Rights, norms of domestic law and international legal acts are analyzed. Examples of restrictions on political rights and freedoms in Ukraine are given.
Keywords: rights and freedoms, restrictions of rights and freedoms, prohibition, interference, justification of interference, restrictions on restrictions (ger. - “Schranken-Schranken”).
Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Украине, анализируются теоретические вопросы ограничения прав и свобод на практике Конституционного Суда Украины и Федерального конституционного суда Германии, ЕСПЧ, в нормах отечественного законодательства и международно-правовых актов. Приводятся примеры ограничения политических прав и свобод в Украине.
Ключевые слова: права и свободы, ограничения прав и свобод, запрет, вмешательства, оправдание вмешательства, “ограничения ограничений” (нем. - “Schranken-Schranken”).
 
      Постановка проблеми. Одним із найскладніших питань реалізації прав та свобод людини і громадянина є їх обмеження. Про це свідчать численні рішення суб’єктів публічної адміністрації, судів загальної юрисдикції, Конституційного Суду України та справи, які були направлені на розгляд до Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ)...