КОСТЕНКО О.В., Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект (ст. 72-80)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273207

УДК 340.5

Костенко О.В.,
головний науковий співробітник Інституту спеціальної техніки
 та судових експертиз Служби безпеки України
 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню поняття компрометації особистого ключа електронного підпису, правовим аспектам компрометації в контексті теорії права. У роботі наведено поняття явної і неявної компрометації та межі їх дії, а також правові наслідки компрометації.
Ключові слова: компрометація, особистий ключ, підписувач, електронний підпис.
Summary. The article is devoted to the study of the concept of compromising the personal key of digital signature, the legal aspects of compromise in the context of the theory of law. The paper presents the concept of explicit and implicit compromise and the limits of their actions, as well as the legal consequences of compromise.
Keywords: compromise, personal key, signer, digital signature.
Аннотация. Статья посвящается исследованию понятия компрометации личного ключа электронной подписи, правовым аспектам компрометации в контексте теории права. В работе представлены понятия явной и не явной компрометации, их границы, а так же правовые последствия компрометации.
Ключевые слова: компрометация, личный ключ, подписчик, электронная подпись.
 
 
     Постановка проблеми. Значущим фактором сьогодення є стрімкий розвиток політичних, економічних, наукових, бізнесових, торгівельних, інформаційних відносин які безпосередньо впливають не тільки на міжнародний стан, а й на відповідні процеси у конкретних країнах, а також на здійснення прав, задоволення інтересів і потреб їх громадян та державних інституцій. Однією з основних вимог при реалізації цих відносин є швидкий обмін інформацією, відображеною в цифровому вигляді, забезпечення її актуальності, надійності, цілісності, оперативності, ідентичності, достовірності і повноти.
      Потужні інформаційні комп’ютерні технології створюють нові можливості за рахунок використання цифрової інформації (даних), що, в свою чергу, створює нові суспільні відносини, які виникають між суб’єктами правовідносин під час: електронного обміну інформацією (Electronic Data Interchange); електронного руху капіталу (Electronic Funds Transfer); електронної торгівлі (e-Trade); використання електронних грошей (e-cash); електронного маркетингу (e-market); електронного банкінгу (e-banking); електронної системи здоров’я (e-health) та в інших в сферах. Обмін інформацією здійснюється в процесі електронних транзакцій у формі електронних (цифрових) документів. Надійність інформації під час обміну забезпечується завдяки застосуванню довірчих електронних послуг, а вимоги достовірності і цілісності інформації – завдяки застосуванню алгоритмів цифрового криптографічного захисту із використанням технології електронного підпису. Однак, широке застосування цієї технології водночас виявило й правові проблеми, пов’язані із використанням особистого ключа електронного підпису. Однією із таких проблем є правова невизначеність дефініції “компрометація” особистого ключа електронного підпису...