КОСТЕНКО О.В., Проблеми правового регулювання та розвиток кібернетичної безпеки України на сучасному етапі (ст. 96-104)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194802

УДК 342.9

КОСТЕНКО О.В.,
головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті проаналізовано проблеми законодавчого регулювання сфери кібернетичної безпеки України на досвіді сучасних кібернетичних загроз та кібератак, що здійснювалися на державні інформаційні ресурси протягом останніх років. Досліджено критичні галузі, в яких інформаційні системи виявилися найбільш вразливими для кібернетичниж атак. Висвітлено проблему понятійно-категоріального апарату основних нормативно-правових актів сфери кібернетичної безпеки, цифрового підпису та відсутність кореляції кібернетичних злочинів із юридичною відповідальністю суб’єктів за порушення у сфері кібернетичної безпеки. Запропоновано рекомендації щодо вжиття відповідних заходів в сфері забезпечення кібернетичної безпеки України.
Ключові слова: кібернетична безпека, кібернетичний злочин, електронний підпис, електронні довірчі послуги.
Summary. The article analyzes the problems of legislative regulation of the sphere of cyber security in Ukraine based on the experience of modern cyber threats and cyber attacks that have been carried out on state information resources in recent years. Critical areas in which information systems were the most vulnerablehave to cyber-attacks have been investigated. The problem of conceptual and categorical apparatus of the basic regulatory legal acts of the sphere of cyber security is covered, as well as digital signature and lack of correlation of cybercrime with the legal liability of subjects for cyber-security offenses. Recommendations on taking appropriate measures in the field of cyber security of Ukraine at the present stage are offered.
Keywords: cyber security, cybercrime, electronic signature, electronic trust services.
Аннотация. В статье проанализированы проблемы законодательного регулирования сферы кибернетической безопасности Украины на опыте современных кибернетических угроз и кибератак, которые осуществлялись на государственные информационные ресурсы на протяжении последних лет. Исследованы критические области, в которых информационные системы оказались наиболее уязвимы к кибернетическим атакам. Освещена проблема понятийно-категориального аппарата основных нормативно-правовых актов сферы кибернетической безопасности, цифровой подписи и отсутствие корреляции кибернетических преступлений с юридической ответственностью субъектов за нарушения в сфере кибернетической безопасности. Предложены рекомендации относительно употребления соответствующих мер в сфере обеспечения кибернетической безопасности Украины.
Ключевые слова: кибернетическая безопасность, кибернетическое преступление, электронное подпись, электронные доверительные услуги.
 
 
      Постановка проблеми. На сьогодні впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери діяльності є пріоритетним напрямом інноваційного розвитку всіх країн світу та сучасного інформаційного суспільства. В той же час, інформаційні технології  стають зброєю іноземних спецслужб, злочинних угруповань та окремих кримінальних елементів. Втручання в інформаційні системи, кібератаки на інформаційні ресурси, реєстри, бази даних, електронні системи управління державними органами та підприємствами критичної інфраструктури стали невід’ємною частиною сучасного суспільства. Боротьба із кібернетичними злочинами вийшла на рівень загальнонаціональних та загальносвітових проблем. Україна останні роки потерпає від численних кібернетичних атак, хоч і вживає відповідні заходи у сфері забезпечення кібернетичної безпеки. Вочевидь, на сучасному етапі доцільно переглянути систему кібернетичної безпеки з метою її удосконалення у відповідності із новітніми ризиками та загрозами...