КОВАЛЕНКО Л.П., Інформаційно-правове регулювання документованої інформації

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272226

УДК 342.9:5.08

Коваленко Л.П.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності Національного університету
“Юридична академія імені Ярослава Мудрого”
 
Анотація. Розкривається сутність поняття “документована інформація”, аналізується інформаційне законодавство, яке регулює створення, зберігання, обіг документованої інформації.
Ключові слова: документована інформація, інформація, інформаційне законодавство, інформаційно-правове регулювання.
Аннотация. Раскрывается сущность понятия “документируемая информация”, анализируется информационное законодательство, регулирующее создание, хранение, обращение документируемой информации.
Ключевые слова: документируемая информация, информация, информационное законодательство, информационно-правовое регулирование.
Summary. Reveals the essence of the concept of “documented information”, information legislation is analyzed, which governs the creation, storage, circulation of documented information.
Keywords: documented information, information, information legislation, information and legal regulation.
 
        Постановка проблеми. Основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини, які виникають між споживачем інформації та її виробником при обігу документованої інформації, є Закон України “Про інформацію”. Проблемними є питання визначення видів та удосконалення правового регулювання документованої інформації.
        Метою статті є визначення видів та удосконалення правового регулювання документованої інформації.
        Виклад основних положень. Користувачами або споживачами інформації (особи, що запитують інформацію) є громадяни й особи без громадянства, які перебувають на території України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи й організації, інформаційні об’єднання, інші особи, що володіють правами юридичної особи. Вони мають рівні права на доступ до державних інформаційних ресурсів і не зобов’язані обґрунтовувати перед їх власником необхідність одержання запитуваної ними інформації (виняток становить інформація обмеженого доступу).
        При цьому встановлюється, що власники інформаційних ресурсів забезпечують користувачів (громадян) інформацією із цих ресурсів на основі законодавства, статутів зазначених органів й організацій, положень про їх діяльність, а також договорів на послуги з інформаційного забезпечення.
        Доступ фізичних і юридичних осіб до державних інформаційних ресурсів визначається основою здійснення суспільного контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільних, політичних й інших організацій, а також за станом економіки, екології й інших сфер громадського життя [1, c. 15]…
 

 

Видання НДІІП