КОВАЛЕНКО Л.П., Правовий захист громадян на доступ до інформації

УДК 35.078.3
 
КОВАЛЕНКО Л.П.,
доктор юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного права та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. У статті досліджуються правові проблеми захисту прав громадян на доступ до інформації, надаються авторські пропозиції щодо розвитку та вдосконалення законодавства інформаційної сфери.
Ключові слова: доступ до інформації, інформаційні права громадян, захист інформаційних прав громадян, інформаційна безпека, інформаційний суверенітет.
Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы защиты прав граждан на доступ к информации, предоставляются авторские предложения относительно развития и усовершенствования законодательства информационной сферы.
Ключевые слова: доступ к информации, информационные права граждан, защита информационных прав граждан, информационная безопасность, информационный суверенитет.
Summary. The article examines the legal problems of protection of the rights of citizens to access information, provides the author’s proposals for development and improvement of the legislation on the information sphere.
Keywords: access to information, information rights of citizens, the protection of information rights of citizens, information security, information sovereignty.
 
 
        Постановка проблеми. Право громадян на доступ до інформації – гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.
        Незважаючи на існуючу значну кількість наукових праць, що стосуються розкриття окремих аспектів захисту прав громадян представниками вітчизняної доктрини, досліджувались питання становлення та розвитку захисту прав громадян, принципи, методи, але залишилося поза увагою науковців питання щодо захисту прав громадян на доступ до інформації. У зв’язку із цим дослідження проблем захисту прав громадян на доступ до інформації є актуальним завданням сучасної юридичної науки – інформаційного права, законотворчої практики і правозастосування.
        Метою статті є визначення основних правових проблем захисту прав громадян на доступ до інформації та авторські пропозиції щодо впровадження в Україні позитивного зарубіжного досвіду законодавчого регулювання захисту прав громадян на доступ до інформації.
         Виклад основних положень. Здійснення права на доступ до інформації може бути обмежене законом: в інтересах національної безпеки, в інтересах територіальної цілісності , в інтересах громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.
     Закріплене Конституцією України право на доступ до інформації передбачено законами України: “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян” та іншими нормативно-правовими актами.
 
 

 

Видання НДІІП