КОВЕРЗНЕВ В.О., Структура і правовий режим майнових фондів кооперативних організацій (стор. 73-81)

УДК 340
Коверзнев В.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правового регулювання економіки
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій
Чернігівського національного технологічного університету
 
 
Анотація. В статті доведено, що кооперативна власність є різновидом колективної форми власності; управління майном кооперативної організації здійснюється її членами на колективних засадах. Специфічною ознакою правового режиму майна кооперативної організацій є утворення неподільного фонду, який забезпечує стабільність роботи кооперативної організації та не розподіляється в разі її припинення. У фінансових кооперативних організаціях вказану функцію виконують резервний і додатковий фонди. Існування в кооперативних організаціях неподільного фонду свідчить про публічну ознаку кооперативної форми власності.
Ключові слова: кооперативна організація, майнові фонди кооперативної організації, неподільний фонд.
Аннотация. В статье доказано, что кооперативная собственность является разновидностью коллективной формы собственности; управление имуществом кооперативной организации осуществляется ее членами на коллективных началах. Специфическим признаком правового режима имущества кооперативных организаций является образование неделимого фонда, который обеспечивает стабильность работы кооперативной организации и не распределяется в случае ее прекращения. В кооперативных финансовых организациях указанную функцию выполняют резервный и добавочный фонды. Существование в кооперативных организациях неделимого фонда свидетельствует о публичных признаках кооперативной формы собственности.
Ключевые слова: кооперативная организация, имущественные фонды кооперативной организации, неделимый фонд.
Summary. The article proves that the cooperative property is a type of collective ownership; property management of cooperative organization is carried out by its members on a collective basis. Specific feature of the legal regime of cooperative organizations property is the formation of indivisible Fund, which provides the stability of a cooperative organization and is not distributed in the case of its termination. In the cooperative financial organizations specified function is performed by reserve and surplus funds. The existence of indivisible fund in cooperative organizations indicates the public signs of cooperative form of ownership.
Keywords: cooperative organization, property funds of a cooperative organization, indivisible fund.
 
 
       Постановка проблеми. Науковий аналіз правового режиму майна кооперативних організацій усіх типів є одним із етапів комплексного дослідження правового забезпечення кооперації в Україні через призму науки господарського права та формування теоретичних положень і висновків щодо удосконалення правового регулювання кооперації, з урахуванням сучасних умов розвитку економіки.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового режиму майна окремих типів кооперативів розглядалися в працях Є. Комаха, В. Коверзнева, Г. Пронської, В. Семчика, В. Уркевича, В. Щербини, В. Янчука та ін. Втім, існування проблемних питань, пов’язаних з формуванням майнових фондів кооперативних організацій та управлінням ними, вимагає їх комплексного вирішення та спонукає до подальших наукових досліджень у цьому напрямі...
 

 

Видання НДІІП