КРАСНІКОВ С.А., Організаційно-правові засади посилення спроможностей держави у сфері забезпечення кібероборони (ст. 155-161)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248846

УДК 342.951

КРАСНІКОВ С.А.,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6548-5457.
 
 
Анотація. Досліджено питання забезпечення кібероборони. Розглянуто вітчизняні стратегічні документи, присвячені питанням кібербезпеки та кібероборони. Деталізовано засади реалізації державної військової політики з метою розвитку кібероборонного потенціалу. Окреслено перспективи утворення в Україні кібервійськ. Розкрито підхід НАТО до поняття та особливостей кібероборони. Висвітлено турецький досвід забезпечення кібероборони держави. Узагальнено перспективи удосконалення кібероборонного потенціалу з урахуванням результативних здобутків зарубіжного досвіду.
Ключові слова: національна система кібербезпеки, кібероборона, кіберпростір, кібервійска, військова політика, інформаційно-телекомунікаційні системи, державне оборонне планування.
Summary. The issue of providing cyber defense has been detailed. Domestic strategic documents on cyber security and cyber defense are considered. The principles of implementation of the state military policy for the purpose of development of cyber defense potential are fixed. Prospects for the formation of cyber troops in Ukraine are outlined. NATO's approach to the concept and features of cyber defense is revealed. The Turkish experience of providing state cyber defense is highlighted. The prospects of improving the cyber defense potential of our country are identified, taking into account the effective achievements of foreign experience.
Keywords: national cyber security system, cyber defense, cyberspace, cyber troops, military policy, information and telecommunication systems, state defense planning.
Аннотация. Исследованы вопросы обеспечения киберобороны. Рассмотрены отечественные стратегические документы, посвященные вопросам кибербезопасности и киберобороне. Детализированы основы реализации государственной военной политики с целью развития кибероборонительного потенциала. Определены перспективы создания в Украине кибервойск. Раскрыт подход НАТО касаемо понятия и особенностей киберобороны. Освещен турецкий опыт обеспечения киберобороны государства. Обобщены перспективы усовершенствования кибероборонительного потенциала с учетом результативных достижений зарубежного опыта.
Ключевые слова: национальная система кибербезопасности, кибероборона, киберпространство, кибервойска, военная политика, информационно-телекомуникационные системы, государственное оборонное планирование.
 
 
      Постановка проблеми. Останнім часом прискіплива увага держави сконцентрована на питаннях забезпечення кібербезпеки і особливо кібероборони. Саме кібероборона стає невід’ємною частиною безпекового потенціалу будь-якої держави. Ця вимога пов’язана із реаліями сьогодення, враховує всесвітній технологічний прогрес та появу  нових гібридних загроз у цьому сегменті. Беззаперечно, на перманентній основі зростає небезпека використання кіберпростору для завдання шкоди національним інтересам України, включаючи виведення з ладу критично важливих об’єктів інфраструктури. Фактор поширення  CoVID-19  переконливо довів,  що епідемії здатні вражати держави...