КРАСНОСТУП Г.М., Державна інформаційна політика у сфері телебачення і радіомовлення: удосконалення правового регулювання (стор. 12-18)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.3(18).272956

УДК 34.096

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад організаційно-правового забезпечення державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення. Проаналізовано предмети правового регулювання окремих законів у сфері телебачення і радіомовлення. Підготовлено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері телебачення і радіомовлення.
Ключові слова: державна політика, правове регулювання, телебачення, радіомовлення.
Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических основ организационно-правового обеспечения государственной информационной политики в сфере телевидения и радиовещания. Проанализированы предметы правового регулирования отдельных законов в сфере телевидения и радиовещания. Подготовлены предложения по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в сфере телевидения и радиовещания.
Ключевые слова: государственная политика, правовое регулирование, телевидения, радиовещания.
Summary. The article investigates theoretical foundations of organizational and legal support of the state information policy in the field of television and radio broadcasting. Author analyzes the subject of legal regulation of some laws on television and radio broadcasting. Proposals are prepared for improvement of legal regulation of social relations arising in the field of television and radio broadcasting.
Keywords: public policy, legal regulation, television, radio broadcasting.
 
 
       Постановка проблеми. У сучасних умовах становлення інформаційного суспільства державна інформаційна політика у сфері телебачення і радіомовлення є важливим чинником впливу інститутів виконавчої влади на всі сфери суспільного життя, зокрема, через формування громадської думки. Тому сьогодні досить актуальним питанням для дослідження є науково обґрунтований аналіз сутності державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення та визначення її концептуальних засад.
    Теоретико-методологічні основи державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, медіа експертів. Важливу роль у дослідженні державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, визначенні її принципів і методів практичної реалізації відіграли такі вчені, як: І.В. Арістова, О.А. Баранов, О.Ю. Большакова, В.М. Брижко, О.Є. Бухтатий, О.А. Вознесенська, О.Я. Гоян, В.М. Дрешпак, І.В. Зайцева-Калаур, О.О. Золотар, В.Ф. Іванов, Н.М. Ільченко, Т.А. Костецька, З.О. Кукіна, С.Л. Мамука, Л.М. Мудрак, К.А. М’ясникова, І.Є. Розкладай, Н.А. Скрицька та інші. У той же час у сучасній правовій науці багато питань щодо теоретичних засад державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення є відкритими та дискусійними...
 

 

Видання НДІІП