КРАСНОСТУП Г.М., Медіа безбар’єрність: поняття та удосконалення правового регулювання (с. 58-66)

УДК 343.98:007.52

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання існуючих механізмів правового регулювання забезпечення доступності інформації з дотриманням принципу безбар’єрності. Здійснено аналіз досвіду європейських країн щодо організаційно-правового забезпечення здійснення державної інформаційної політики у сфері медіа. Підготовлено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час забезпечення доступу кожного до інформації.
Ключові слова: державна політика, безбар’єрні медіа, соціальна інтеграція.
Summary. The article is devoted to the study of existing mechanisms of legal regulation to ensure the availability of information in compliance with the barrier-free principle. An analysis of the experience of European countries regarding the organizational and legal support for the implementation of the state information policy in the field of media was carried out. Proposals have been prepared to improve the legal regulation of social relations that arise while ensuring everyone's access to information.
Keywords: public policy, barrier-free media, social inclusion.
 
 
      Постановка проблеми. Безбар’єрність та соціальна інклюзія є фундаментальними для досягнення прав людини і є прагненнями, які приносять користь всьому суспільству в цілому. Інтеграція України в європейське співтовариство вимагає суттєвої перебудови всіх суспільних інститутів на нових засадах, вільних від будь-яких форм дискримінації.
      У контексті європейського напряму розвитку українського суспільства Україна ратифікувала ключові договори про права людини, включаючи Конвенцію “Про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок” (CEDAW, 1981) та Факультативний протокол до неї, приєдналася до Конвенції “Про права людей з інвалідністю”.
      В умовах повномасштабної російської агресії в Україні забезпечення принципів соціальної інклюзії набуває особливого значення. При цьому, медіа відіграють впливову роль у тому, як люди формують свою ідентичність, визначають соціальні норми та цінності.
      Тому оцінка європейських практик правового забезпечення медіа безбар’єрності та публікацій, в яких висвітлюються питання, пов’язані з доступом кожного до інформації, набуває все більшої актуальності для створення відповідних умов у державі...