КРАСНОСТУП Г.М., Правове регулювання здійснення мовлення у дні трауру та дні пам’яті (стор. 51-57)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272842

УДК 007: 339.13.025

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання визначення доцільності правового регулювання мовлення у дні трауру та дні пам’яті. Здійснено аналіз досвіду інших країн щодо організаційно-правового забезпечення здійснення державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення під час днів трауру та пам’яті. Підготовлено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час здійснення мовлення в дні трауру та пам’яті.
Ключові слова: державна політика, правове регулювання, телебачення, радіомовлення.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса определения целесообразности правового регулирования вещания в дни траура и дни памяти. Осуществлен анализ опыта других стран организационно-правового обеспечения государственной информационной политики в сфере телевидения и радиовещания во время дней траура и памяти. Подготовлены предложения по усовершенствованию правового регулирования общественных отношений, возникающих при осуществлении вещания в дни траура и памяти.
Ключевые слова: государственная политика, правовое регулирование, телевидение, радиовещание.
Summary. The article investigates the question of determining the appropriateness of broadcasting regulation in the day of mourning and memorial days. The author analyses the experience of other countries in the organizational and legal support of state information policy in the field of television and radio broadcasting during the days of mourning and memory. Proposals are prepared for improving the legal regulation of social relations that arise during the broadcasting in the days of mourning and memory.
Keywords: public policy, government support, television, radio broadcasting.
 
 
      Постановка проблеми. Дні трауру (скорботи, жалоби), пам’яті – оголошені нормативно-правовими актами дні через трагічні події, які викликали численні людські жертви або у зв’язку зі смертю видатної особи.
          Згідно з пунктом 11 статті 92 Конституції України засади діяльності засобів масової інформації визначаються виключно законами. Це означає, що питання здійснення мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби) та пам’яті має регулюватися на рівні закону, а не підзаконних нормативно-правових актів.
         Разом з цим, на сьогодні порушене питання врегульовано на рівні указів Президента України та рішень регуляторного органу – Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада). Наприклад, статтею 3 Указу Президента України від 29 жовтня 2014 р. № 830 “Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” передбачено внести відповідні зміни до програм радіо та телебачення [1].
      Тому вкрай важливо забезпечити виконання вимог Конституції України під час здійснення державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення. При цьому, ефективність формування та реалізації державної інформаційної політики залежить від врахування досвіду інших країн у цій сфері...
 

 

Видання НДІІП