КРАВЧЕНКО О., Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання (ст. 13-19)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273023

УДК 340.11:347.7

Кравченко О.,
аспірант, Академія праці, соціальних відносин і туризму,
кафедра конституційного, адміністративного та господарського права
 
 
Анотація У статті досліджено актуальні проблеми охорони комерційної таємниці суб’єктів господарювання в Україні. Визначено напрями вдосконалення законодавства України в сфері охорони комерційної таємниці шляхом прийняття Закону “Про комерційну таємницю”.
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця, охорона комерційної таємниці, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, суб’єкт господарювання.
Аннотация. В статье исследованы актуальные проблемы охраны коммерческой тайны субъектов хозяйствования в Украине. Определены направления совершенствования законодательства Украины в сфере охраны коммерческой тайн  путем принятия Закона “О коммерческой тайне”.
Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, коммерческая тайна, охрана коммерческой тайны, право интеллектуальной собственности, конфиденциальная информация, субъект хозяйствования.
Summary. The article examines the topical problems of protection of trade secrets of economic entities in Ukraine. The ways of improving the legislation of Ukraine in the sphere of trade secrets by adopting of the Law of Ukraine On Trade Secrets are defined.
Keywords: classified information, trade secrets, the protection of trade secrets, intellectual property rights, confidential information, economic entity.
 
 
      Постановка проблеми. У більшості пострадянcьких держав ухвалено законодавство про комерційну таємницю. В Україні таке регулювання відсутнє, хоча й були розроблені проекти законів щодо охорони комерційної таємниці, але вони не знайшли підтримки. Чинне законодавство встановлює тільки загальні правила у сфері виявлення, збору, аналізу та передачі інформації, яка зазначена як комерційна, відтак питання унормування цієї сфери правових відносин залишаються актуальними...
 
 

 

Видання НДІІП