КРАВЧЕНКО Р.М., Діяльність військової контррозвідки в армії США: організаційно-правовий аспект (ст. 112-120)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273371

УКД 355.402

Кравченко Р.М.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті проведено аналіз організаційно-правових основ (аспектів) діяльності органів військової контррозвідки в армії Сполучених Штатів Америки та вироблено можливі напрямки їх використання у регламентації діяльності військової контррозвідки СБ України.
Ключові слова: контррозвідувальне забезпечення, військова контррозвідка, структура, повноваження, розслідування, збройні сили США.
Summary. The article analyzes organizational and legal basis (aspects) of the activities of the military counter-intelligence agencies in the United States Army and develops possible directions for their use in the regulation of the military counter-intelligence activities of the Security Service of Ukraine.
Keywords: counter-intelligence, military counter-intelligence, structure, powers, investigation, US armed forces.
Аннотация. В статье проведен анализ организационно-правовых основ (аспектов) деятельности органов военной контрразведки в армии Соединенных штатов Америки и наработаны возможные направления их использования в регламентации деятельности военной контрразведки СБ Украины.
Ключевые слова: контрразведывательное обеспечение, военная контрразведка, структура, полномочия, расследование, вооруженные силы США.
 
 
      Постановка проблеми. Інтеграція Збройних Сил України до НАТО висуває певні вимоги щодо проведення процедур управління всією системою оборони країни, у тому числі і її контррозвідувального забезпечення. Вплив права на суспільні відносини, що виникають в армії, має низку особливостей, обумовлених специфікою побудови Збройних Сил, своєрідністю цілей і поставлених перед ними завдань. По-перше, правові норми встановлюють підвищені вимоги до поведінки військовослужбовців у процесі виконання ними обов’язків військової служби. Таке положення визначається характером діяльності армії, складністю і динамічністю збройної боротьби, що вимагає від особового складу високого ступеня організованості й дисципліни. По-друге, норми права більш детально регламентують різні сторони життя і діяльності військовослужбовців. По-третє, право встановлює підвищену відповідальність військовослужбовців за порушення порядку несення військової служби...