КРАВЧУК І.М., Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій

УДК 007:35.076.13

Кравчук І.М.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,   
Національний технічний університет України “КПІ”
 
 
Анотація. Адміністративні послуги, що надаються за допомогою Інтернет-технологій, розглядаються як один із механізмів впровадження електронного урядування. На основі аналізу Закону України “Про адміністративні послуги” виявлено ряд правових недоліків по впровадженню Інтернет-технологій в процес надання адміністративних послуг.
Ключові слова: електронне урядування, адміністративні послуги, Інтернет-технології.
Аннотация. Административные услуги, предоставляемые с помощью интернет-технологий, рассматриваются как один из механизмов внедрения электронного управления. На основе анализа Закона Украины “Об административных услугах” выявлен ряд правовых недостатков по внедрению Интернет-технологий в процесс предоставления административных услуг.
Ключевые слова: электронное управление, административные услуги, Интернет-технологии.
Summary. Administrative services provided by means of Internet technologies are considered as one of the mechanisms for e-government implementation. Based on the analysis of the law of Ukraine “On Administrative Services”, a number of legal flaws in the implementation of Internet technologies in the provision of administrative services were identified.
Keywords: e-governance, administrative services, Internet-technology.
 
 
        Постановка проблеми. Спостерігається трансформація поняття державного управління в процесі реалізації ідеї сервісної держави, основним напрямом розвитку якої є впровадження технологій електронного урядування. Свідченням цього є те, що серед важливих механізмів ефективного функціонування електронного урядування знаходить своє місце і адміністративна послуга, що надається за допомогою Інтернет-технологій. Стрімко зростаючий попит на отримання адміністративної послуги в режимі реального часу робить актуальним вивчення правових умов здійснення процедури її надання з урахуванням специфіки використання при цьому Інтернет-технологій.
         Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що праці, які присвячені розгляду проблем процедури надання адміністративних послуг, що надаються за допомогою Інтернет-технологій, зустрічаються дуже рідко в юридичній науці. Більш активно обговорюються окремі питання в системі надання адміністративних послуг, такі як правовий зміст адміністративних послуг, їх ознаки та умовна класифікація [1 – 4]. Проте, питання правового урегулювання процедури надання адміністративних послуг за умови використання Інтернет-технологій стає нагальним.
          Метою статті є виявлення правових проблем, які мають місце в процесі надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій…
 
 

 

Видання НДІІП