КРАВЧУК І.М., Правові особливості інформаційних суспільних відносин при наданні дистанційних адміністративних послуг (ст. 52-60)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273346

УДК 007:34.111

КРАВЧУК І.М.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
 
 
Анотація. Розглянуто правові особливості інформаційних відносин, що мають місце в процесі отримання адміністративних послуг, які надаються за допомогою Інтернет-технологій. На основі визначення та аналізу етапів процесу надання дистанційних адміністративних послуг висвітлено правові особливості інформаційних відносин  між суб’єктами, а також з’ясовані перспективи подальших правових досліджень в цьому напрямку.
Ключові слова: інформаційні суспільні відносини, інформаційна взаємодія, адміністративні послуги, Інтернет-технології.
Summary. Author considers legal peculiarities of information relations that occur in the process of obtaining administrative services provided through Internet technologies. The analysis of process steps involved in providing remote administrative services highlights the relationships between entities entering into relations with information and clarifies the prospects for further research in this area.
Keywords: information public relations, information interaction, administrative services, Internet technology.
Аннотация. Рассмотрены правовые особенности информационных отношений, имеющие место в процессе получения административных услуг, предоставляемые с помощью интернет-технологий. На основе анализа этапов процесса предоставления дистанционных административных услуг изложены правовые особенности информационных отношений между субъектами, а также выяснены перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: информационные общественные отношения, информационное взаимодействие, административные услуги, Интернет-технологии.
 
 
      Постановка проблеми. Правовий інститут надання адміністративних послуг призначено для забезпечення прав та інтересів людини органами державної влади відповідно до їх повноважень, що визначено законом. Стан системи надання адміністративних послуг в державі безпосередньо характеризує відношення державних інституцій до пересічного громадянина та впливає на формування рівня довіри суспільства до влади. Тому в розвинутих демократичних країнах приділяється пильна увага щодо формування правових умов надання адміністративних послуг, зокрема, в дистанційному режимі, що створює міцне підґрунтя для усунення багатьох недоліків, які, як правило, мають місце при наданні таких послуг без застосування Інтернет-технологій. Багато дослідників вважає, що однією з основних причин розчарування населення нашої країни в системі надання адміністративних послуг є вкрай незадовільний стан інформаційної взаємодії їх надавачів та отримувачів [1; 2]. Тому вдосконалення правового регулювання інформаційних суспільних відносин, які супроводжують процес надання адміністративних послуг, дозволить забезпечити зручність, швидкість, якість, доступність, безвідмовність з бюрократичних причин при наданні таких послуг. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання визначення правових особливостей інформаційних суспільних відносин, що виникають між державою і громадянами на окремих етапах інформаційної взаємодії в системі надання дистанційних адміністративних послуг...