КРИЛОВА Ю.І., Захист персональних даних : вітчизняний та зарубіжний досвід (ст. 57-63)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273050

УДК 342.723:340.5(477)

Крилова Ю.І.,
провідний фахівець наукового організаційного сектора
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті висвітлюється досвід зарубіжних країн щодо законотворчої діяльності з питань захисту персональних даних. Проаналізовано законодавство демократичних держав у сфері захисту персональних даних: США, Німеччини, Франції, а також України. Надано пропозиції щодо можливості використання в Україні позитивного досвіду інших країн з питань захисту персональних даних.
Ключові слова: захист персональних даних, інформаційні відносини, міжнародно-правовий досвід, права і безпека людини.
Summary: The article covers the experience of foreign countries in the legislative activity оn the protection of personal data. The legislation of democratic states in the sphere of protection of personal data is analyzed: the USA, Germany, France, and Ukraine. Proposals on the possibility of using positive experience of other countries in the field of personal data protection in Ukraine are given.
Keywords: protection of personal data, information relations, international legal experience, human rights and security.
Аннотация. В статье освещен опыт зарубежных стран по законотворческой деятельности, касающейся защиты персональных данных. Проанализировано законодательство демократических государств в сфере защиты персональных данных: США, Германии, Франции, а также Украины. Даны предложения по возможности использования в Украине положительного иностранного опыта по вопросам защиты персональных данных.
Ключевые слова: информационные отношения, защита персональных данных, международно-правовой опыт, права и безопасность человека.
 
      Постановка проблеми. Серед негативних наслідків впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя є порушення життєво важливих прав людини, що проявляється в незаконному зборі, використанні й поширенні персональних даних, у тому числі в мережі Інтернет. Недостатність належного законодавчого забезпечення охорони й захисту персональних даних в цій сфері призводить до збільшення порушень прав людини. Дотримання права на приватність – основа справедливості та злагоди в суспільстві (див., зокрема [1 – 4]). Тому для врегулювання прогалин на законодавчому рівні пропонуємо проаналізувати досвід зарубіжних країн...
 

 

Видання НДІІП