КРИВЕНКО А.Л., Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель (с. 104-109)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).221000

УДК 343.14

КРИВЕНКО А.Л.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного
 інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.
 
 
Анотація. У статті здійснено аналіз та запропоновано шляхи протидії явищу корупції у сфері державних закупівель. Зазначається, що феномен корупції універсальний для будь-якого суспільства, який відрізняється лише масштабом і формами його прояву. Аналізується державна політика протидії корупції в країнах ЄС в контексті запозичення позитивного зарубіжного досвіду для України та удосконалення національного законодавства у сфері державних закупівель.
Ключові слова: державні закупівлі, державна політика, протидія корупції, феномен корупції, антикорупційні заходи, державні закупівлі.
Summary. The article analyzes and suggests ways to combat corruption in public procurement. It is noted that the phenomenon of corruption is universal for any society, which differs only in the scale and forms of its manifestation. Аrticle analyzes the state policy of anti-corruption in the EU countries in the context of borrowing positive foreign experience for Ukraine and improving national legislation in the field of public procurement.
Keywords: public procurement, state policy, combat corruption, phenomenon of corruption, anti-corruption measures, public procurement.
Аннотация. В статье осуществлен анализ и предложены пути противодействия явлению коррупции в области государственных закупок. Отмечается, что феномен коррупции универсален для любого общества, отличается только масштабом и формами его проявления. Анализируется государственная политика противодействия коррупции в странах ЕС в контексте заимствования положительного зарубежного опыта для Украины и усовершенствования национального законодательства в государствнных закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, государственная политика, противодействия коррупции, феномен коррупции, антикоррупционные меры, государственные закупки.
 
 
      Постановка проблеми. Державні закупівлі як засіб державного регулювання економіки забезпечують розвиток і функціонування всіх сфер економіки країни. За допомогою державних закупівель держава задовольняє свої потреби в тих чи інших товарах, роботах чи послугах, забезпечує і фінансує бюджетні та позабюджетні державні заклади...
 
 
 

 

 

Видання НДІІП