Круглий стіл «Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес»

 25 лютого 2011 року Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України спільно з Київським регіональним центром НАПрН України та Видавництвом «Академпрес» проведено круглий стіл на тему: «Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес».

 
В обговоренні взяли участь представники органів державної влади, неурядових організацій, засобів масової інформації та видавництв, бізнесових структур, наукових установ і навчальних закладів України.
 
Засідання відкрили та привітали учасників круглого столу директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук та генеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук.
 
Із доповіддю «Головні напрями та способи реалізації державної інформаційної політики» виступивзаступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Володимир Горобцов. Він звернув увагу на потребу удосконалення та підвищення ефективності системи державного управління в інформаційній сфері, на віднесення права на інформацію до природних прав. Розглянув питання щодо єдності підходів до поняття «інформація». Стосовно кодифікації інформаційного законодавства доповідач зауважив, що цю роботу необхідно проводити з одночасним удосконаленням положень чинного законодавства. Окрему увагу на думку В. Горобцова, необхідно приділити питанню освіти в інформаційній сфері, насамперед, професійній освіті журналістів, їх перепідготовці та підвищенню кваліфікації через систему відповідних навчальних закладів, а також підготовці юристів за дисципліною «інформаційне право».
 
Підсумовуючи свій виступ В. Горобцов зауважив, що діяльність держави в інформаційній сфері має створювати надійні умови для здійснення належного організаційно-правового забезпечення суспільних відносин щодо збирання, зберігання, використання та поширення інформації.
 
Директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук та заступник головного редактора наукового журналу «Правова інформатика» Валерій Брижко у спільній доповіді узагальнили питання щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформаційних відносин, її адаптації до міжнародного інформаційного права та звернули увагу та такі ключові аспекти:
 
1) суспільні процеси, що відбуваються в інформаційній сфері, зумовлюють необхідність формування нової комплексної галузі права – інформаційного права, яке буде ґрунтуватись на наявних здобутках інформаційно-правового регулювання суспільних відносин;
 
2)розв’язанню проблеми адаптації норм європейського та міжнародного інформаційного права в інформаційне законодавство України, а також реалізації одного із ключових критеріїв євроінтеграції – наближення українського законодавства до спільного правового надбання Європейського Союзу (acquis communautaire) сприятиме: створення автоматизованої системи порівняння положень інформаційного законодавства України з нормами європейського та міжнародного інформаційного права; використання розроблених в Україні та світі сучасних інформаційних технологій, у т.ч. більш активне запровадження у практику порівняльного права інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC; підбір фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, перекладання з іноземних мов та фахівців-програмістів з розробки (або адаптації) необхідних програм для створення автоматизованої системи порівняння інформаційного законодавства;
 
3) вирішення завдання щодо створення цілісної системи інформаційного законодавства України, гармонізованого з нормами міжнародного права, як це визначено Законом «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V, потребує систематизації та кодифікації інформаційного законодавства України.
 
У ході дискусії учасники обмінялися думками щодо теоретико-правових засад та розвитку інноваційних технологій в інформаційній сфері. Із вказаних та інших питань виступили: завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов; головний науковий співробітник відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Микола Ожеван; завідувач наукового відділу теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Віталій Цимбалюк; начальник відділу Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України Андрій Новицький; головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України Віталій Бутузов; старший науковий співробітник наукового відділу теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Ольга Золотар; генеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук; ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ Олександр Баєв; експерт з питань інформаційного права Ольга Цимбалюк; завідувач відділу Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Сергій Міщук; завідувач наукового відділу системної інформатизації законотворчої діяльності Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Сергій Антоненко; головний редактор журналу SECURITY.UA Антоніна Філоненко; головний редактор видавництва «Академпрес» Тетяна Грабіліна; головний редактор науково-практичного журналу «Економіка і право» Валентин Федоренко.
 
Учасники «круглого столу» зазначили, що глобальний розвиток інформаційних технологій в сучасних умовах призвів до інформаційної революції та формування абсолютно нового рівня інформаційних відносин. Подальший розвиток цих відносин ставить нові й досить динамічні проблеми, які на сьогодні більшою мірою залишаються невирішеними.
 
Інформаційні технології активно розвиваються, а поряд з цим формуються й нові можливі виклики і загрози людині, суспільству і державі. Тому в цій сфері є серйозні проблеми та питання, які необхідно вирішувати вже негайно.
 
Рекомендували звернути увагу на необхідність організації досліджень щодо:
 
– подальшого розвитку правової науки в інформаційній сфері, закономірностей взаємодії права, інформатики, інформатизації, інформаційних ресурсів, технологій та мереж, яка сьогодні визначається як нова юридична сфера, що отримала назву «інформаційне право»;
– нагальної потреби в удосконаленні та підвищенні ефективності системи державного управління в інформаційній сфері та створення цілісного інформаційного законодавства України у обсязі кодифікованого акту;
– переваг інформатизації органів державної влади, яка повинна сприяти забезпеченню прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності функціонування, поліпшенню якості надання населенню інформаційних послуг, підняття рівня соціального захисту населення у зв’язку з безробіттям і наданням соціальних послуг населенню та роботодавцям, інтеграції України до глобального інформаційного простору;
– подальшого налагодження діалогу з метою синтезу підходів державного сектору та бізнес-структур до побудови інформаційного суспільства в Україні, представлення інформаційних технологій та компаній-лідерів, які мають міжнародний досвід впровадження інформаційного продукту, закріплення зв’язку на рівні «Суспільство-Наука-Бізнес» як основи розвитку інформаційного суспільства;
– проблем адаптації норм міжнародного інформаційного права в інформаційне законодавство України та створення автоматизованої системи порівняння інформаційного законодавства України з європейським правом та міжнародним інформаційним правом, використання розроблених в Україні та світі сучасних інформаційних технологій, у т.ч. більш активного запровадження у практику порівняльного правознавства інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC;
– посилення кіберскладової у системах державної безпеки провідних держав обумовлюють необхідність термінового впорядкування державної політики України у сфері кібербезпеки. При розробці та впровадженні організаційних заходів слід врахувати, що інформаційні мережі, в більшості випадків, знаходяться у приватній власності, що ускладнює функцію контролю за ними з боку держави. Питання організації співробітництва держави та приватного сектору є одним з пріоритетних. Тому потрібне відпрацювання моделі необхідного обміркованого балансу між захистом національної безпеки та ефективним захистом фінансових ринків і громадян від кіберзагроз у вигляді концептуальних засад співробітництва державного та приватного секторів;
– розвитку освіти в інформаційній сфері, а саме: професійної освіти журналістів, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації через систему відповідних навчальних закладів, підготовки юристів за навчальною дисципліною «інформаційне право».
 
З підсумковим словом виступили директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук тагенеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук,  які відмітили, що під час засідання відбулася фахова дискусія з проблем, котрі мають вкрай важливе значення для розвитку інформаційного суспільства в Україні,  підкреслили значення проведеного заходу для розвитку подальшої співпраці у розбудові інформаційного суспільства між секторами державної влади, бізнесу та суспільства, а також запропонували надати круглому столу статус постійнодіючого та щорічно проводити розгляд найбільш актуальних проблем розбудови інформаційного суспільства.
 
Матеріали круглого столу опубліковано в журналі видавництва «Академпрес»: «Інформація та безпека»: діловий інформаційно-аналітичний журнал видавництва «Академпрес» (м.Київ). – № 1–2 (5–6). – 2011 р. – С.2–74.