Круглий стіл «Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері»

11 листопада 2010 року у приміщенні Київського регіонального центру Національної академії правових наук України (далі – НАПрН України) відбувся круглий стіл на тему: «Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері», організований Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України спільно з Київським регіональним центром НАПрН України.

У заході взяли участь представники профільного Комітету та підрозділів Апарату Верховної Ради України, Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, МВС, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України та інших державних органів, вчені НАН України і НАПрН України, а також працівники Науково-дослідного центру правової інформатики та Київського регіонального центру НАПрН України.
 
Засідання круглого столу відкрив віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України академік НАПрН УкраїниВолодимир Тихий. У вступному слові він привітав учасників круглого столу, підкреслив важливість запропонованої для обговорення проблеми, звернув увагу на перспективний напрям розвитку цивілізації – формування «постіндустріального» або «інформаційного суспільства». В. Тихий відмітив, що розвиток права і правової науки в інформаційній сфері вимагає створення необхідних умов для організації та проведення системних наукових досліджень з метою отримання нових знань щодо закономірностей взаємодії права, інформаційних ресурсів, технологій і мереж. Ця нова юридична сфера отримала назву «інформаційне право», головне його призначення полягає у нормативно-правовому забезпеченні розбудови інформаційного суспільства та входження України у світовий інформаційний простір.
 
В.о. директора Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчук у вступному слові зосередив увагу на найбільш актуальних проблемах та пріоритетних напрямах наукових досліджень в інформаційній сфері. Також було відмічено вагомий внесок у цій сфері створеного 2001 року Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України. На думку науковця, для вирішення вказаних та інших завдань необхідно забезпечити подальший розвиток НДЦПІ як повноправного науково-дослідного інституту в системі Національної академії правових наук України, налагодити взаємодію з вітчизняними та іноземними партнерами, організувати та здійснити комплекс фундаментальних і прикладних наукових досліджень з державно-правових та міжнародно-правових проблем розбудови інформаційного суспільства, входження України у світовий інформаційний простір, захисту національних інтересів і забезпечення інформаційної безпеки, а також безпеки, прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері.
 
У подальшій дискусії взяли участь: заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ігор Жиляєв; заступник головного редактор журналу «Правова інформатика» Валерій Брижко; заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБ України Анатолій Марущак; в.о. завідувача відділу НДЦПІ НАПрН України Віталій Цимбалюк; начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Андрій Новицький; провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Дмитро Ланде; старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Фурашев; головний науковий співробітник Інституту дослідження проблем державної безпеки Тетяна Будко; доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету ДПС України Наталія Новицька; завідувач відділу НДЦПІ НАПрН України Борис Раціборинський; завідувач відділу НДЦПІ НАПрН України Сергій Антоненко; доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки, керівник Центру інформаційних технологій Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Сергій Іванов; доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки, завідувач лабораторії Центру інформаційних технологій Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого В. Карасюк; завідувач кафедри правознавства Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського О. Яременко; головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України Віталій Бутузов.
 
Учасники круглого столу обмінялися думками щодо основних проблем та пріоритетів розвитку інформаційного права і правової інформатики в сучасних умовах, а також констатували:
 
– актуальність проблеми розвитку інформаційного права в умовах становлення інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, потребу удосконалення правового регулювання інформаційної діяльності фізичних та юридичних осіб, системи забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері, а також організації, координації та здійснення відповідних наукових досліджень;
– наявність і потребу подальшого розвитку вітчизняних наукових шкіл у сфері правової інформатики та інформаційної безпеки,
 
Завершуючи засіданняучасники круглого столу прийняли такі рекомендації:
 
1. Звернути увагу на необхідність:
– проведення державно-правових досліджень щодо визначення завдань і функцій держави, її органів та інститутів громадянського суспільства у процесі формування в Україні інформаційного суспільства, подальшого правового супроводження розбудови його складових, у т.ч. розробки і застосування інформаційно-комп’ютерних систем і технологій, удосконалення національного законодавства у цій сфері;
– вивчення глобальних викликів і загроз людині, суспільству і державі в інформаційній сфері, розробки державно-правових засад їх запобігання і нейтралізації, а також забезпечення інформаційного суверенітету України в умовах входження України у світовий інформаційний простір;
– здійснення інформаційно-правових досліджень у фінансовій та банківській сферах, де, зокрема, поширеною стала практика застосування електронних платіжних та інших інформаційно-комп’ютерних систем регіонального, національного та міжнародного рівнів, в умовах подолання глобальної фінансової та економічної кризи;
– дослідження державно-правових проблем захисту національного інформаційного простору, правових основ становлення і розвитку громадського телебачення і радіомовлення в Україні;
– розробки теоретико-правових основ забезпечення безпеки, прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері, насамперед, щодо запобігання негативним інформаційно-психологічним впливам на свідомість людини, належного правового регулювання з питань обігу та охорони персональних даних тощо;
– вивчення проблем запобігання протиправним посяганням з боку окремих злочинців, злочинних груп та організацій, у т.ч. транснаціональної злочинності в інформаційній сфері;
– організації та проведення комплексних наукових досліджень з проблем юридичної відповідальності за скоєння злочинів та інших правопорушень в інформаційній сфері, здійснення цільових кримінологічних, кримінально-правових, адміністративно-правових та міжнародно-правових досліджень, у т.ч. з метою оптимізації національного законодавства України;
– вивчення досвіду країн-членів Європейського Союзу, зокрема, asquis communautaire– «спільного здобутку» ЄС(сукупності правових документів Співтовариства), а також інших міжнародно-правових актів в інформаційній сфері з метою їх імплементації в національне законодавство України.
 
2. Запровадити практику цільового розгляду найбільш актуальних проблем розвитку правової науки і правового регулювання в інформаційній сфері в ході науково-практичних конференцій, семінарів та «круглих столів» за участі народних депутатів України, представників заінтересованих органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів та вчених іноземних держав, у ході яких розробити науково-практичні рекомендації щодо подальшого розвитку права і правової науки та пріоритетних напрямів наукових досліджень в інформаційній сфері.
 
3. Дирекції Науково-дослідного центру правової інформатики забезпечити:
– організацію наукових досліджень з проблем розвитку інформаційного права, правового регулювання інформаційних відносин, правового забезпечення розбудови інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір;
– продовження реалізації розробок з проблем правової інформатики, зокрема, з питань системної інформатизації законотворчої діяльності, е-парламенту та е-урядування, формування електронних систем і баз даних в галузі держави і права;
– проведення необхідних заходів щодо подальшого розвитку установи як науково-дослідного інституту відповідно до сучасних потреб і Статуту Національної академії правових наук України;
– участь науковців у реалізації комплексного проекту Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» в частині підготовки розділу VII «Суверенітет національного інформаційного простору».
 
4. Вченим та експертам НАПрН України взяти участь у розробці нової редакції Стратегії національної безпеки України, у т.ч. з питань розвитку інформаційної сфери і забезпечення інформаційної безпеки.
 
Матеріали «круглого столу» опубліковано окремим збірником: Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : Матеріали «круглого столу» : 11 листопада 2011 року / НДЦПІ НАПрН України. – К. : ТОВ «ПанТот», 2010. – 70 с.