Круглий стіл «Суспільно-правові проблеми формування і розвитку недержавних суб’єктів сектору безпеки України»

15 червня 2012 року в приміщенні Президії Національної академії правових наук України у м. Харкові відбувся круглий стіл на тему: «Суспільно-правові проблеми формування і розвитку недержавних суб’єктів сектору безпеки України».

Організаторами заходу виступили Український союз промисловців і підприємців, Національна академія правових наук України та Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», за організаційно-інформаційної підтримки Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України та Секції державно-правових проблем національної безпеки Відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.

 Зі вступним словом до присутніх звернулися народний депутат України, радник Президента України, президент Українського союзу промисловців і підприємців Кінах А.К. та президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Тацій В.Я. При цьому було зазначено, що на початку 2012 року підписано Договір про співробітництво між Українським союзом промисловців і підприємців, Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

По завершенні вітальних промов Президент Українського союзу промисловців і підприємців Кінах А.К. та президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Тацій В.Я. також підписали План першочергових заходів із реалізації Договору про співробітництво між Українським союзом промисловців і підприємців, Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У рамках зазначених договірних відносин планується розробка і проведення правових експертиз важливих для підприємницького середовища проектів законів та інших нормативно-правових актів; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. У найближчий перспективі також мають розпочатися спільні наукові дослідження з правових проблем інноваційної діяльності, приватного права та підприємництва, фінансового права, захисту інтелектуальної власності, протидії рейдерству, з правових проблем розбудови інформаційного суспільства, захисту комерційної і банківської таємниці, технічного захисту інформації та інших питань інформаційної безпеки тощо.

З доповіддю «Системні проблеми становлення та розвитку недержавних суб’єктів безпеки підприємництва в Україні крізь призму забезпечення державою прав людини і громадянина” виступив Віце-президент Українського союзу підприємців і промисловців Крутов В.В.  

З доповіддю на тему: «Недержавні суб’єкти сектору безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України» також виступив директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Пилипчук В.Г.

 Активну участь в дискусії прийняли:

 Василь Настюк, професор кафедри Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Анатолій Марущак, заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБ України; Олександр Захаров, завідувач кафедри Університету економіки і права «КРОК», Василь Франчук, професор кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ України; Анатолій Гуцал, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Сергій Мельник, директор Державної установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин»; Наталія Матюхіна, професор кафедри Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Павло Пригунов, керівник групи експертів дирекції Інституту стандартів безпеки; Юрій Кармазін, народний депутат України; Віталій Андрійчук, генеральний директор Видавництва «Академпрес» та ін.

Підсумки круглого столу підбили президент Українського союзу промисловців і підприємців Кінах А.К. та президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Тацій В.Я.

За результатами обговорення учасники «круглого столу», зокрема, народні депутати України, представники Українського союзу промисловців і підприємців та його регіональних організацій, Національної академії правових наук України і Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», а також заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів сектору безпеки, засобів масової інформації, наукових установ і навчальних закладів України

констатували:

1) необхідність подальшого розвитку системи недержавних суб’єктів сектору безпеки як складової громадянського суспільства та системи забезпечення національної безпеки України;

2) потребу законодавчого врегулювання функціонування системи недержавних суб’єктів сектору безпеки України та організації належного правового і наукового супроводження їх діяльності;

3) необхідність розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для недержавних суб’єктів сектору безпеки, зокрема, у сфері правової безпеки, а також посилення правової складової при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальностями «охоронна діяльність і безпека» та «управління фінансово-економічною безпекою»;  

рекомендували:

1) Українському союзу промисловців і підприємців спільно з Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за участі інших заінтересованих закладів, установ та організацій:

– запровадити практику публічного розгляду найбільш актуальних проблем функціонування недержавних суб’єктів сектору безпеки та їх взаємодії з державними органами й інститутами громадянського суспільства;

– забезпечити організацію, координацію та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розвиток законодавства в галузі приватного права і підприємництва, фінансового права, інформаційного права, правової інформатики та інформаційної безпеки, з правових проблем інноваційного розвитку, інтелектуальної власності, співробітництва суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування, становлення недержавних суб’єктів сектору безпеки України;

– установити ефективні зв’язки (на двосторонній і багатосторонній основі) членів Українського союзу промисловців і підприємців з науковими установами Національної академії правових наук України, Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та іншими закладами і установами;

– опрацювати пропозиції щодо оптимізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців і наукових кадрів для недержавних суб’єктів сектору безпеки зокрема, у сфері правової безпеки суб’єктів господарювання, а також посилення правової складової та організації підготовки в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» магістрів, зокрема, за спеціальностями 8.18010026 – «Охоронна діяльність і безпека» та 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою»;  

2) до пріоритетних напрямів наукової і науково-методичної роботи з питань розвитку недержавних суб’єктів сектору безпеки віднести опрацювання таких основних проблем:

вдосконалення моделі сектору безпеки, теорії та методології забезпечення безпеки підприємств, правового регулювання у цій сфері;

– управління фінансово-економічною безпекою і забезпечення правової безпеки суб’єктів господарської діяльності;

організація інформаційної безпеки, захисту відомостей, важливих для діяльності підприємств, безпеки комп’ютерних систем і каналів зв’язку;

протидія кримінальним загрозам і рейдерству, удосконалення охорони підприємств та фізичної безпеки персоналу;

оптимізація методик забезпечення внутрішньої безпеки, критеріїв підбору персоналу та протидії внутрішній корупції;

вивчення сучасного ринку безпекових послуг та їх використання в організації безпеки підприємства і правил користування ними;

розвиток співробітництва недержавних субєктів сектору безпеки з державними органами та органами місцевого самоврядування;

використання можливостей індустрії безпеки в організації роботи за кордоном, з іноземними партнерами та у заходах з міжнародної безпеки;

3) Українському союзу промисловців і підприємців спільно з Національною академією правових наук України опрацювати та звернутися з клопотанням до Президента України щодо:

– внесення на розгляд Верховної Ради України пакету законодавчих актів, які регламентують формування недержавної системи безпеки як складової національної безпеки, зокрема проектів законів: «Про внесення  змін і доповнень до Закону України «Про основи національної безпеки», «Про детективну діяльність», «Про зброю», «Про комерційну таємницю», «Про служби безпеки суб'єктів господарювання та інших юридичних осіб» тощо, якими врегулювати віднесення недержавних суб’єктів сектору безпеки до суб’єктів забезпечення національної безпеки, їх завдання, функції, організацію діяльності та ін.;

– подальшого розвитку правової науки в галузі безпеки та посилення Сектору державно-правових проблем національної безпеки Відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України, уточнення його завдань і напрямів діяльності, у т.ч. додаткового покладання на нього організації, координації та здійснення наукових досліджень з правових проблем функціонування системи недержавних суб’єктів сектору безпеки та інших проблем правової безпеки людини, суспільства і держави;

4) клопотати перед Кабінетом Міністрів України щодо:

– утворення Координаційної ради з питань безпеки підприємницької діяльності при Кабінеті Міністрів України та відповідних рад при центральних органах виконавчої влади за участі фахівців, експертів і вчених в галузі безпеки;

прийняття необхідних актів Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади з питань організації недержавної системи безпеки в Україні та її підтримки;

офіційного закріплення статусу суб’єкта безпеки для недержавних суб’єктів сектору безпеки, у т.ч. шляхом розроблення професійних стандартів з безпеки, організаційного закріплення їх діяльності та розроблення кваліфікаційних вимог до персоналу, який забезпечує охорону і безпеку;

розроблення механізмів, державних вимог та системи контролю за діяльністю недержавних суб’єктів сектору безпеки, у т.ч. щодо захисту персоналу та інших громадян від можливих протиправних посягань з боку представників приватних підрозділів безпеки;

– сприяння подальшому розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для недержавних суб’єктів сектору безпеки, зокрема, з питань правової безпеки суб’єктів господарської діяльності;

5) закладам, установам та організаціям, які беруть участь у формуванні та розвитку недержавного сектору безпеки, сприяти запровадженню таких основних форм співробітництва:

організація і проведення спільних досліджень з актуальних проблем і тем, створення спільних навчально-наукових підрозділів, тимчасових творчих (авторських) колективів тощо;

взаємне залучення фахівців, експертів і вчених до розв'язання конкретних питань, що виникають у процесі діяльності суб’єктів сектору безпеки та відповідних наукових досліджень, обговорення їх результатів, розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів;

організація конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, експертних зустрічей, у т.ч. міжнародних, з проблем, що стосуються діяльності недержавних суб’єктів сектору безпеки;

обмін науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями, у тому числі електронними, підготовка й видання спільних наукових, навчальних і методичних праць;

проведення наукових та громадських експертиз, надання освітніх, інформаційно-правових консультацій та послуг.

 

 

Видання НДІІП