КУШНІР І.П., Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про інформацію у прикордонній сфері (ст. 45-51)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273345

УДК 35.078.3:007

КУШНІР І.П.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
 
 
Анотація. У статті досліджені адміністративні правопорушення законодавства про інформацію у прикордонній сфері. Визначені особливості відповідальності у даній сфері. Проаналізовані норми адміністративного законодавства та наукові праці дозволили окреслити проблеми правового регулювання даної сфери та визначити напрямки їх удосконалення.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, правопорушення, інформація, Державна прикордонна служба України, прикордонна сфера.
Summary. The article investigates administrative violations of legislation on information in the border sphere. The peculiarities of responsibility in this area are defined. The analysed norms of administrative legislation and scientific works enabled to outline the problems of legal regulations of this sphere and determine the directions of their improvement.
Keywords: administrative responsibility, violation, information, the State Border Guard Service of Ukraine, border sphere.
Аннотация. В статье исследованы административные правонарушения законодательства об информации в пограничной сфере. Определены особенности ответственности в данной сфере. Проанализированные нормы административного законодательства и научные труды позволили очертить проблемы правового регулирования данной сферы и определить направления их совершенствования.
Ключевые слова: административная ответственность, правонарушение, информация, Государственная пограничная служба Украины, пограничная сфера.
 
 
     Постановка проблеми. Питання збереження та захисту інформації як об’єкта інформаційних відносин сьогодні є досить важливими у всіх сферах державного та приватно-правового життя, особливо коли йде мова про діяльність органів публічної адміністрації, які є розпорядниками інформації у ввіреній їм державою й громадянами (як реалізація безпосередньої демократії) сфері правового регулювання. Державна прикордонна служба України (далі – ДПСУ) здійснює інформаційну діяльність в інтересах охорони державного кордону та реалізації права кожної людини, пов’язаного з вільним перетинанням державного кордону [1, с. 166]. Разом з розширенням меж інформаційної відкритості й інформаційної свободи у сучасному суспільстві актуалізуються питання дотримання інформаційних прав, їх збереження та захист усіх суб’єктів інформаційних відносин у прикордонній сфері. Охорона права на інформацію передбачена чинним законодавством [2, п. 1 ст. 7], у тому числі створена в процесі діяльності ДПСУ [2, п. 4 ст. 7]. Одним з дієвих засобів охорони інформаційних прав є застосування адміністративної відповідальності у разі їх порушення чи недотримання...