КВАСЮК В.В., Основні підходи до визначення поняття “біотероризм” (ст. 121-125)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273373

УДК 343.985:343.326

Квасюк В.В.,
аспірант Національної академії СБУ
 
 
Анотація. У статті висвітлюються загальні підходи до визначення поняття “біотероризм”, з’ясовується сутність та особливості біотероризму як виду технологічного тероризму. Акцентується увага на чинниках, що зумовлюють підвищену суспільну небезпеку проявів біотероризму .
Ключові слова: технологічний тероризм, біотероризм, біологічні агенти, біологічна зброя, біологічна безпека.
Summary. The article highlights the general approaches to the definition of the term “bioterrorism”, defines the essence and features of bioterrorism as a special type of technological terrorism. Attention is focused on the factors causing an increased risk of manifestations of bioterrorism.
Keuwords: technological terrorism, bioterrorism, biological agents, biological weapons, biological security.
Аннотация. В статье освещены общие подходы к определению понятия биотерроризм, определяется сущность и особенности биотерроризма как особого вида технологического терроризма. Акцентируется внимание на факторах, обуславливающих повышенную опасность проявлений биотерроризма.
Ключевые слова: технологический терроризм, биотерроризм, биологические агенты, биологическое оружие, биологическая безопасность.
 
 
     Постановка проблеми. Тероризм є однією з найбільш серйозних загроз міжнародному миру і безпеці людства. У Концепції боротьби з тероризмом, затвердженої Указом Президента України від 25.04.2013 року № 230, зазначається, що подальше поширення терористичної загрози обумовлюється процесами світової глобалізації, інтернаціоналізації, що тривають [1]. Слід зауважити, що глобалізація, з одного боку, має свої переваги, з іншого – поєднана із серйозними ризиками, оскільки імпорт продуктів харчування з інших країн створює додаткові можливості застосування засобів біотероризму для терористів.
      Звісно, виникнення біотероризму пов’язується з стрімким розвитком генної інженерії та появою новітніх біотехнологій, що значно ускладнює проблему протидії цьому небезпечному явищу. Сьогодні терористи для досягнення своїх протиправних цілей обирають асиметричні методи ведення війни, зокрема, хімічну та біологічну зброю...
 
 

 

Видання НДІІП