ЛАНДЕ Д.В., ДМИТРЕНКО О.О., РАДЗІЄВСЬКА О.Г., Побудова онтологій в галузі права за даними сервісу Google Scholar (ст. 74-85)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221313

УДК 004.7:001.8

ЛАНДЕ Д.В.,
 
ДМИТРЕНКО О.О.,
РАДЗІЄВСЬКА О.Г.,
доктор технічних наук, керівник наукового центру
НДІІП НАПрН України
аспірант, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник   
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті викладені підходи до структуризації даних, розподілених в наукових документальних ресурсах мережі Інтернет. Представлено методи формування моделей предметних галузей як мереж із термінів певної тематики, які є інформаційно важливими в межах заданої теми. Побудовано мережі природніх ієрархій термінів для корпусу документів, пов’язаних з тематиками “Criminal Law” та “Copyright Law”. Розглянута у статті методика створення мережі зі слів та словосполучень – алгоритм формування мереж природніх ієрархій термінів сприятиме формуванню й удосконаленню понятійного і термінологічного апарату у правовій сфері та гармонізації національного і міжнародного права.
Ключові слова: інформаційні ресурси, правова інформація, термінологія, мережа природної ієрархії термінів, предметна область, онтологія.
Summary. The article presents approaches to the structuring of data distributed in scientific documentary resources of the Internet. It represents generating methods of subject branches models as networks in terms of certain subjects, containing important information in the framework of the given topic. Networks of natural hierarchies of terms for the corpus of documents related to the topics “Criminal Law” and “Copyright Law” are built. The considered methodic of creating a network of words and phrases, the implementation of the algorithm for the formation of networks of natural hierarchies of terms – will contribute to the formation and improvement of conceptual and terminological apparatus in the legal sphere and the harmonization of national and international law.
Keywords: information resources, legal information, terminology, network of natural hierarchy of terms, subject domain, ontology.
Аннотация. В статье изложены подходы к структуризации данных, распределенных в научных документальных ресурсах сети Интернет. Представлены методы формирования моделей предметных областей как сетей из терминов определенной тематики, информационно важных в пределах заданной темы. Построены сети естественных иерархий терминов для корпуса текстовых документов связанных с тематиками “Criminal Law” и “Copyright Law”. Рассмотренная в статье методика создания направленной сети со слов и словосочетаний – алгоритм формирования сетей естественных иерархий терминов способствует формированию и совершенствованию понятийного и терминологического аппарата в правовой сфере и гармонизации национального и международного права.
Ключевые слова: информационные ресурсы, правовая информация, терминология, сеть естественной иерархии терминов, предметная область, онтология.
 
 
       Постановка проблеми. Глобалізація інформаційного простору та стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвели до не менш стрімкого розвитку інформаційних ресурсів. Виникла невідкладна потреба у дослідженнях та розробках нових методів та засобів більш швидкого пошуку та синтезу потрібної інформації, нових підходів  до  створення  ефективних  пошукових систем...