ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Термінологічна мережева модель як відображення процесів децентралізації влади в Україні (ст. 66-71)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273037

УДК 340:004.7:001.8

ЛАНДЕ Д.В.,
 
ФУРАШЕВ В.М.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий
співробітник, НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У роботі наводиться алгоритм побудови моделей термінологічних мереж з предметної області “децентралізація” на базі автоматизованого моніторингу і аналізу контенту мережі Інтернет. Терміни природної мови, що відображають поняття, склад і зміст яких динамічно змінюється, утворюють мережі. Дослідження цих мереж у динаміці дозволяє визначати нові аспекти у процесах децентралізації, спостерігати зміну пріоритетів, визначати напрямки соціально-правової активності. На прикладах показана адекватність підходу, що пропонується, а також, що кластери в термінологічних мережах можуть розглядатися як основа для визначення окремих наукових напрямків.
Ключові слова: модель предметної області, термінологічна база, контент-моніторинг, звязки понять, децентралізація.
Аннотация. В работе приводится алгоритм построения моделей терминологических сетей в предметной области децентрализация на базе автоматизированного мониторинга и анализа контента сети Интернет. Термины естественного языка, отражающие понятия, состав и содержание которых динамично изменяется, образуют сети. Исследование этих сетей в динамике позволяет определять новые аспекты в процессах децентрализации, наблюдать изменение приоритетов, определять направления социально-правовой активности. На примерах показана адекватность предлагаемого подхода, а также то, что кластеры в терминологических сетях могут рассматриваться как основа для определения отдельных научных направлений.
Ключевые слова: модель предметной области, терминологическая база, контент-мониторинг, связи понятий, децентрализация.
Summary. The algorithm of creation of models of subject domains on decentralization on the basis of computer aided data analysis and Internet content monitoring is offered in the article. Terms of natural language reflecting concepts, composition and content of which change dynamically, form networks. The study of these networks in dynamics allows us to define new aspects in the processes of decentralization, observe changes in priorities, and determine the directions of social and legal activity. Adequacy of the approaches offered is shown by example, and also the fact that clusters of terminological networks can be considered as a basis for detection of certain scientific directions.
Keywords: subject domain model, terminology-oriented database, content monitoring, links of concepts, decentralization.
 
 
       Постановка проблеми. Децентралізація влади – це процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління [1]. Децентралізація влади (далі – децентралізація) здійснюється шляхом передання повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до органів нижчих рівнів. Тобто при цьому частина функцій центральної влади переходить до органів самоврядування; скасування або послаблення централізації. Цей процес який було названо “новим державним управлінням”, описаний як децентралізація, предметне управління, конкуренція урядової і місцевої координації [2]...
 
 

 

Видання НДІІП