ЛАНДЕ Д.В., Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272235

УДК 004.9 : 316.776

Ланде Д.В.,
доктор технічних наук,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
Анотація. Досліджено лінії трендів динаміки публікацій в інформаційному просторі, що відповідають інформаційним операціям. Наведені залежності можуть використовуватися як шаблони для виявлення інформаційних операцій за допомогою засобів розпізнавання образів.
Ключові слова: інформаційні операції, контент-моніторинг, тренди, інформаційний простір, розпізнавання образів.
Аннотация. Исследованы линии трендов динамики публикаций в информационном пространстве, соответствующих информационным операциям. Приведенные зависимости могут использоваться как шаблоны для выявления информационных операций с помощью средств распознавания образов.
Ключевые слова: информационные операции, контент-мониторинг, тренды, информационное пространство, распознавание образов.
Summary. Lines of trends of dynamics of publications in the information space, corresponding to information operations are investigated. The given dependenіces can be used as templates for identification of information operations by means of pattern recognition.
Keywords: information operations, content-monitoring, trends, information space, pattern recognition.
 
        Постановка проблеми. Інформаційні операції визначаються як акції, спрямовані на вплив на інформацію та інформаційні системи супротивника, на захист власної інформації та інформаційних систем [1]. Прояви інформаційних операцій зустрічаються у багатьох сферах – військовій, соціальній, економічній. Інформаційні операції на даний час безпосередньо пов’язані з впливом на людей, маніпулюванням. Серед потенційних загроз в інформаційній сфері у статті 7 Закону України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964-IV окремо відзначаються ризики інформаційних впливів: “...прагнення маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації”.
        8 липня 2009 року Президент України затвердив проект Доктрини інформаційної безпеки України. У цьому документі серед основних реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці країни у внутрішньополітичній сфері названі “деструктивні інформаційні впливи, у тому числі із застосуванням спеціальних засобів, на індивідуальну, групову та суспільну свідомість”, а також “поширення суб’єктами інформаційної діяльності перекручувань, недостовірної та упередженої інформації”.
“Тренд” (від англ. Trend) – це загальна тенденція змін у часовому ряді, що досліджується. У цій роботі ми будемо досліджувати тренди, притаманні публікаціям в мережних інформаційних ресурсах, що супроводжують інформаційні операції.
       Метою роботи є визначення типових трендів динаміки публікацій в інформаційному просторі, що відповідають інформаційним операціям…
 

 

Видання НДІІП