ЛАЗАРЕНКО Д.В., Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272501

УДК: 351:453

Лазаренко Д.В.,
здобувач кафедри конституційного адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.
Ключові слова: використання, об’єкт, природні ресурси, публічна адміністрація, регулювання.
Аннотация. В статье определено, что объектом административно-правовых отношений в сфере административно-правового регулирования являются природные ресурсы (элементы и силы природы, которые могут использоваться в производственной и непроизводственной сферах для обеспечения потребностей людей), а также действия субъектов публичной админи­страции по обеспечению их рационального использования.
Ключевые слова: использование, объект, природные ресурсы, публичная администрация, регулирования.
Summary. The article states that the object of administrative and legal relations in the field of administrative regulation is the natural resources. Which include the elements and forces of nature that can be used in production and non-production areas to meet the needs of people. Also, to objects of administrative regulation include actions by public administration to ensure the sustainable use of natural resources.
Keywords: use, object, natural resources, public administration, management.
 
 
        В умовах ринкової економіки експлуатація природних ресурсів здатна забезпечити значну частку бюджетних надходжень, виступаючи як основне джерело забезпечення ресурсної незалежності національної економіки. Тому нераціональне використання потенціалу природних ресурсів – непоправне, і можна припустити, що держава повинна здійснювати функції регулювання використання природних ресурсів [1].
        Сучасний стан навколишнього середовища, яке все більше забруднюється внаслідок екологічних катастроф, хвилює сьогодні світову прогресивну громадськість і вимагає комплексного підходу до вивчення проблем, що стосуються сфери буття людини [2].
        Від ефективного й ощадливого використання природних ресурсів, забезпечення охорони навколишнього середовища залежить стабільне функціонування національної економіки, добробут населення, безпека життєдіяльності людства і поступова реалізація моделі сталого розвитку. Тому використання природних ресурсів і пов’язане з ним відповідне навантаження на навколишнє природне середовище становить собою ту сферу діяльності, яка визначає широке коло соціальних, економічних і екологічних проблем, вирішення яких не можливе без активної участі держави [3]…
 

 

Видання НДІІП