ЛАЗАРЕНКО М.В., Адміністративно-правовий статус центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272504

УДК: 342.951

Лазаренко М.В.,
здобувач кафедри конституційного адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті сформовано, що адміністративно-правовий статус Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем – це сукупність юридичних засобів, які характеризують його місце і роль у системі Управління Державної автомобільної інспекції МВС України та характеризуються правосуб’єктністю, публічними юридичними обов’язка­ми (функціями), суб’єктивними публічними правами та загальними засадами адміністра­тивної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків щодо розвитку, упровадження та супроводження автоматизованих систем та організаційно-методичного й інженерного забезпечення дорожнього руху.
Ключові слава: автоматизовані системи, адміністративний статус, безпека, дорожній рух, публічні обов’язки, публічні права, центр.
Аннотация. В статье сформировано, что административно-правовой статус Центра безопас­ности дорожного движения и автоматизированных систем – это совокупность юридических средств, которые характеризуют его место и роль в системе Управления Государственной автомобильной инспекции МВД Украины и характеризуются публичными юридическими обязанностями (функциями), субъективными публичными правами и общими принципами административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по развитию, внедрение и сопровождение автоматизированных систем и организационно-методического и инженерного обеспечения дорожного движения.
Ключевые слава: автоматизированные системы, административный статус, безопасность, дорожном движении, публичные обязанности, публичные права, центр.
Summary. The article is formed, the administrative status of the Centre for Road Safety and automated systems a set of legal tools that characterize its place and role in the management of the State Automobile Inspection of Ministry of Interior of Ukraine.
The administrative status of the Center for Road Safety and automated systems characterized by juridical personality, public legal responsibilities (functions), subjective public rights and general principles of administrative responsibility for the improper performance of their duties in relation to the development, implementation and maintenance of automated systems and organizational methods and engineering support traffic.
Keywords: automated systems, administrator status, safety, traffic public duties, public law, center.
 
 
        Наявність засобів швидкого пересування, поставлення продовольчих і промислових товарів є невід’ємним елементом сучасного життя. Серед таких засобів провідне місце належить автомобільному транспорту.
      Автомобільний парк країни постійно зростає і складає понад 15 млн. одиниць. Посилення інтенсивності руху на автошляхах з особливою гостротою ставить перед суспільством проблему забезпечення його безпеки і водночас забезпечення прав усіх учасників дорожнього руху…
 

 

Видання НДІІП