ЛЕБЕДЕНКО В.І, Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272510

УДК 34.06

Лебеденко В.І,
кандидат юридичних наук, доцент, професор
кафедри цивільного, господарського та кримінального права
інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті сформовано ідею, що юридична техніка є невід’ємною складовою нормо­творення та правозастосовної діяльності уповноважених суб’єктів, через призму якої здійснюється реалізація норм у повсякденному суспільному житті, а також систематизовано загальнотеоретичні уявлення про види та призначення юридичної техніки, вимогам яких повинна відповідати ця діяльність загалом і відповідно до видової класифікації.
Ключові слова: право, правотворчість, правозастосування, юридична техніка, юридичний акт, документ, види, прийоми і правила юридичної техніки, їх система.
Аннотация. В статье сформирована идея, что юридическая техника является неотъемлемой частью нормотворчества и правоприменительной деятельности уполномоченных субъектов, через призму которой осуществляется реализация норм в повседневной общественной жизни, а также систематизированы общетеоретические представления о видах и назначении юридической техники, требования, которым должна соответствовать эта деятельность в целом и в соответствии с ее видовой классификацией.
Ключевые слова: право, правотворчество, правоприменение, юридическая техника, юридический акт, документ, виды, приемы и правила юридической техники, их система.
Summary. In this article formed idea that legal technology is an integral part of lawmaking and law-enforcement activity of authorized bodies through the prism of which is the implementation of normative in everyday social life. Here also systematized General ideas about the types and the appointment of legal requirements for these activities in General and in accordance with its species classification.
Keywords: right, law making, enforcement, legal technology, legal act, document types, techniques and rules of legal technique, their system
 
 
        Фактично в суспільному житті не можливе існування якихось відносин, що тим чи іншим чином не регулюються. Відомо, що певні процеси в суспільному житті регулюються моральними, релігійними, корпоративними, соціальними нормами, традиціями та звичаями, а в умовах сьогодення значна частина суспільних відносин регулюється правовими приписами, що є по суті правовим регулюванням суспільних відносин, які закріплені в положеннях законодавчих і нормативно-правових актів, у відповідних юридично значущих документах (договорах, актах, рішеннях, угодах тощо).
        1. Соціально-економічна розбудова нашої держави вимагає інтенсивного розвитку законодавства та його приведення до вимог міжнародних стандартів. Усе це потребує удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності. Сьогодні гостро постає проблема юридично-технічної досконалості нормативно-правових актів і можливості їх практичної реалізації…
 

 

Видання НДІІП