ЛЕОНОВ Б.Д., СЕРЬОГІН В.С., Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (стор. 139-146)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272924

УДК 159.96:343.9(477)

ЛЕОНОВ Б.Д.,
 
СЕРЬОГІН В.С.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ,
головний спеціаліст Українського науково-дослідного інституту
спеціальної техніки та судових експертиз  СБУ
 
 
Анотація. У статті розглядаються проблемні питання формування поняття “спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації”, а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання кримінальної відповідальності за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Запропоновані конкретні зміни до чинного законодавства про відповідальність за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Ключові слова: кримінальна відповідальність, спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования понятия “специальные технические средства негласного получения информации”, а также пути совершенствования законодательной регламентации специальных технических средств негласного получения информации. Анализируются вопросы уголовной ответственности за незаконное использованиe специальных технических средств негласного получения информации. Предложены конкретные изменения в действующее законодательство об ответственности  за незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации.
Ключевые слова: уголовная ответственность, специальное техническое средство негласного получения информации, незаконное приобретение, сбыт, использование   специальных технических средств негласного получения информации.
Summary. The article deals with the problematic issues of formation of the notion  of “a special technical means of surreptitious obtaining of information”, as well as ways to improve the legislative regulation of special technical means of surreptitious obtaining of information. Authors analyze issues of criminal responsibility for illegal use of technical means of surreptitious obtaining of information. Specific changes to the existing legislation on responsibility for illegal use of special technical means  of surreptitious obtaining of information are offered.
Keywords: criminal responsibility, special technical means of surreptitious obtaining of information, the illegal acquisition, sale, use of special technical means of surreptitious obtaining of information.
 
 
       Постановка проблеми. Використання новітніх технологій у різних сферах життєдіяльності зумовлює появу нових загроз в інформаційній сфері. Зростання кількості спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (далі – СТЗ), удосконалення технічних характеристик цих засобів та розширення сфери їх застосування загострюють проблему кримінально-правової протидії незаконній діяльності зі СТЗ. Така протидія має сприяти забезпеченню захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави...
 

 

Видання НДІІП