ЛЕОНОВ Б.Д., СЕРЬОГІН В.С., Проблеми правового забезпечення антидиверсійної захищеності об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (с. 55-64)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270103

УДК 354:340.133:340.134

ЛЕОНОВ Б.Д.,
 
 
СЕРЬОГІН В.С.,
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник МНДЦ при РНБО України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2488-7377.
cтарший науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу проблем правового забезпечення антидиверсійної захищеності об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Аналізуються законодавчі акти, які визначають особливості забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури в цих умовах. Розглядається класифікація взаємозв’язків між об’єктами критичної інфраструктури. Визначається зміст системи антитерористичного та антидиверсійного забезпечення захисту критичної інфраструктури держави. Оцінюються підходи до захисту об’єктів критичної інфраструктури в провідних зарубіжних країнах. На базі аналізу позитивного досвіду окремих зарубіжних країн внесені пропозиції щодо вдосконалення Закону України “Про критичну інфраструктуру та її захист”.
Ключові слова: диверсія, антидиверсійна захищеність, об’єкти критичної інфраструктури, правове забезпечення, методичне забезпечення, воєнний стан.
Summary. The article is devoted to the analysis of the problems of legal provision of anti-sabotage protection of critical infrastructure facilities in the conditions of martial law. Legislation is analyzed, which determines the features of ensuring the protection of critical infrastructure facilities in these conditions. The classification of relationships between critical infrastructure facilities is considered. The content of the system of anti-sabotage protection of the critical infrastructure facilities of the state is determined. Approaches to the protection of critical infrastructure facilities in leading foreign countries are being evaluated. Based on the analysis of the positive experience of foreign countries, proposals have been made to improve the Law of Ukraine “On Critical Infrastructure and its Protection”.
Keywords: sabotage, anti-sabotage protection, critical infrastructure facilities, legal support, methodological support, martial law.
 
 
      Постановка проблеми. Російська агресія в Україні, яка супроводжується обстрілами та знищенням об’єктів критичної інфраструктури, є безпрецендентним викликом не тільки для України, а й для Європи та світу в цілому. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.22 р. № 64 в Україні введено воєнний стан. Цей стан передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки...