ЛЕОНОВ Б.Д., ШОСТАК Р.М., СЕРЬОГІН В.С., Розвиток методичного забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів критичної інфраструктури (на прикладі США) (с. 88-95)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220998

УДК 354:340.133:340.134

ЛЕОНОВ Б.Д.,
 
 
 
ШОСТАК Р.М.,
 
 
СЕРЬОГІН В.С.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2488-7377.
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз  Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз СБ України.
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу проблем антитерористичної захищеності об’єктів критичної інфраструктури. Досліджуються проблемні питання методичного забезпечення цієї діяльності. Описані сучасні тенденції дослідження критичної інфраструктури в США. На базі аналізу позитивного американського досвіду запропоновані заходи з удосконалення методичного забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів критичної інфраструктури України.
Ключові слова: антитерористична захищеність, об’єкти критичної інфраструктури, методичне забезпечення, терористичні акти, методологія прогнозування.
Summary. The article is dedicated to the analysis of the problems of antiterrorist protection of the objects of critical infrastructure. The article provides research of the problematic questions of the methodical support of this activity. Recent trends in the research of critical infrastructure in the United States are described. On the basis of the analysis of positive American experience, measures are proposed to improve methodical support of the protection the objects of critical infrastructure of Ukraine.
Keywords: antiterrorist protection, objects of critical infrastructure, methodical support, terrorist acts, forecasting methodology.
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры. Исследуются проблемные вопросы методического обеспечения этой деятельности. Описаны современные тенденции исследования критической инфраструктуры в США. На основании анализа позитивного американского опыта предложены меры по совершенствованию методического обеспечения антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры Украины.
Ключевые слова: антитерористическая защищенность, объекты критической инфраструктуры, методическое обеспечение, террористические акты, методология прогнозирования.
 
      Постановка проблеми. Проблематика захисту критичної інфраструктури пов’язана із бурхливим розвитком нових підходів до забезпечення національної безпеки в розвинених країнах світу, що зумовлено швидкими змінами, які відбуваються у безпековому середовищі у глобальному, регіональному та національному вимірах ...