ЛІСОВСЬКА Ю.П., Диверсифікація як кодифіковано-цифрова система адміністративно-правового управління: міжінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу (ст. 187-192)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249304

УДК 342.95

ЛІСОВСЬКА Ю.П.,
кандидат юридичних наук.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9278-4487.
 
 
Анотація. В статті досліджується диверсифікація як система адміністративно-правового управління в міжгалузевому забезпеченні діджиталізації України, яка розширює семантичний взаємозв’язок права та економіки в сучасному квантово-електронному світі. Показано диверсифікацію в якості правової політики світового порядку, що зумовлена планомірним та креативним взаємозв’язком з метою захисту правових потреб та інтересів особи, держави, а також суспільства. У роботі здійснено аналіз перспектив диверсифікації як кодифікаційно-цифрової системи адміністративно-правового управління в міжінфраструктурі інформаційного капіталу. Висвітленню диверсифікаційного механізму реалізації норм чинного законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури і присвячена ця стаття.
Ключові слова: диверсифікація, діджиталізація, критична інфраструктура, квант, управління, інформаційний капітал.
Summary. The article examines diversification as a system of administrative and legal management in the intersectoral provision of digitalization in Ukraine, which expands the semantic relationship between law and economics in the modern quantum-electronic world. Diversification is shown as a legal policy of the world order, which is due to a planned and creative relationship to protect the legal needs and interests of the individual, the state and society. This paper analyzes the prospects of diversification as a digital codification system of administrative and legal management in the inter-infrastructure of information capital. This article is devoted to highlighting the diversification mechanism for the implementation of current legislation in the field of critical infrastructure protection.
Keywords: diversification, digitalization, critical infrastructure, quantum, management, information capital.
Аннотация. В статье исследуется диверсификация как система административно-правового управления в межотраслевом обеспечении диджитализации Украины, которая расширяет семантическую взаимосвязь права и экономики в современном квантово-электронном мире. Показана диверсификация в качестве правовой политики мирового порядка, обусловленной планомерной и креативной взаимосвязью с целью защиты правовых потребностей и интересов личности, государства, а также общества. В работе проведен анализ перспектив диверсификации как кодификационно-цифровой системы административно-правового управления в межинфраструктуре информационного капитала. Освещению диверсификационный механизм реализации норм действующего законодательства в сфере защиты критической инфраструктуры и посвящена эта статья.
Ключевые слова: диверсификация, диджитализация, критическая инфраструктура, квант, управление, информационный капитал.
 
 
      Постановка проблеми. За сучасних умов актуальною категорією, яка визначає систему адміністративно-правового управління в міжгалузевому забезпеченні діджиталізації України, є диверсифікація. Саме такий якісно новий тренд міжгалузевих відносин як диверсифікація розширює семантичний взаємозв’язок права та економіки в сучасному квантово-електронному світі. При цьому фундаментальною матрицею суспільного  життя  у кіберпросторі  є цифрова економіка  як диверсифікаційна  система...