ЛІСОВСЬКА Ю.П., Сучасні перспективи розвитку квантової безпеки як дифузійно якісна цифрова модель у міжнародній інформації знань (ст. 92-97)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221223

УДК 004.312.26

ЛІСОВСЬКА Ю.П.,
кандидат юридичних наук.
ORCID: https://0000-0001-9278-4487.
 
 
Анотація. Стаття досліджує розвиток криптографічних засобів захисту інформації, міжнародні і нові вітчизняні стандарти криптографічного захисту, які дозволяють користувачам відчувати впевненість у захисті конфіденційної інформації. Виділено ряд загроз, які, згідно з прогнозами аналітиків, набудуть актуальності в найближчому майбутньому. У роботі було проведено аналіз використання квантових технологій у сфері кібербезпеки. Виявлено, що зі створенням квантового комп’ютера квантова криптографія стане одним з найнадійніших способів захисту інформації. Висвітлено загрози з боку квантового комп’ютинга, сучасної науки, яка стрімко розвивається.
Ключові слова: криптографія, захист, загрози, квантова безпека, контррозвідувальна діяльність.
Summary. The article considers the development of cryptographic means of information security, international and new domestic standards of cryptographic protection, which allow users to feel confident in the protection of confidential information. A number of threats have been identified that, according to analysts, will become relevant in the near future. In this paper, we analyzed the use of quantum technologies in the field of cybersecurity. It has been revealed that with the creation of a quantum computer, quantum cryptography will become one of the most reliable ways to protect information. Their coverage – the threats from quantum computing, modern science, which is developing rapidly.
Keywords: cryptography, protection, threats, quantum security, counterintelligence activity.
Аннотация. Статья исследует развитие криптографических средств защиты информации, международные и новые отечественные стандарты криптографической защиты, которые разрешат пользователям чувствовать уверенность в защите конфиденциальной информации. Выделены ряд угроз, которые, согласно прогнозам аналитиков, приобретут актуальность в ближайшем будущем. Проведен анализ использования квантовых технологий в области кибербезопасности. Выявлено, что с созданием квантового компьютера квантовая криптография станет одним из самых надежных способов защиты информации. Освещены угрозы со стороны квантового компъютинга, современной науки, которая стремительно развивается.
Ключевые слова: криптография, защита, угрозы, квантовая безопасность, контрразведывательная деятельность.
 
      Постановка проблеми. Сучасна система кодифікованого пізнання знань пропонує до вибору кожної особи на рівні держави та суспільства надзвичайно розмаїтий спектр галузей наук, спеціальностей та спеціалізацій. За цих умов актуального значення набуває антикорупційна освіта, що дозволяє  виробити на практиці законодавчі механізми її інноваційного забезпечення та реалізацію мудрих рішень до суперечливих умов життя. Така Людина ХХІ століття – це Людина універсального мислення, котра здатна відстежувати міждисциплінарні та міжкультурні смислоутворюючі горизонти складної глобалізованої дійсності, не замикаючись в межах своєї вузької фахової орієнтації...