Л.Л. БЄСЄДНА, В.А. ПРОЦЕНКО. Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії законодавства України

УДК 347.83(038)

Л.Л. БЄСЄДНА,
 
В.А. ПРОЦЕНКО,
старший науковий співробітник Науково-дослідного центру
правової інформатики Національної академії правових наук України
науковий співробітник Науково-дослідного центру
правової інформатики Національної академії правових наук України
    
  Анотація. Щодо організації електронної енциклопедії, особливостей мови права та принципів формування текстоорієнтованого термінологічного словника.
Аннотация. Относительно организации электронной энциклопедии, особенностей языка права и принципов формирования текстоориентированного терминологического словаря.
Summаry. Regarding the organization of an electronic encyclopedia, features of right language and principles of formation tekstooriented terminological dictionary.
Ключові слова. електронний ресурс, енциклопедичне видання, термінологія, гіпертекст.
 
 
Область права утворює одну з найважливіших складових сучасної цивілізації, а правова концептосфера - одну з фундаментальних форм суспільної свідомості. Крім того, сфера вживання мови права не обмежується обслуговуванням вузькоспрямованої області, як це відбувається, наприклад, зі спеціалізованою мовою медицини чи фізики, а широко використовується як спеціалістами юриспруденції, так і рядовими членами суспільства.
Що стосується мови законодавства як складової простору юридичної лексики, то вона є документоорієнтованою мовою текстів нормативно-правових актів, кодифікованих у більшій своїй частині, які приймаються вищими законодавчими органами країни і складають основу правової системи держави.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена цілою низкою законів, указів Президента та розпоряджень Кабінету Міністрів стосовно впровадження новітніх інформаційних технологій та розвитку інформаційного суспільства в Україні, зокрема, Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 967 "Про розвиток національної словникової бази" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2000 р. № 464-р "Про першочергові завдання із створення національної словникової бази", якими передбачається створення для інформаційних комп'ютерних систем електронних відповідників традиційним, виданим на папері, словникам [1, 2].
У постанові Президії Національної Академії Наук України №264 від 18.10.2006 зазначається, що "…Президія НАН України відзначає виняткову актуальність і важливість підготовки в Україні енциклопедичних видань нового покоління для справи систематизації та поширення наукових знань, всебічної розбудови українського національного інформаційного простору, утвердження гуманістичних цінностей і патріотичної свідомості. Енциклопедичні видання завжди були й залишаються науково вивіреним джерелом достовірної інформації, свідченням всебічного розвитку національної науки і культури, освоєння ними здобутків світової цивілізації…