Л.Т. КОМЗЮК. Проблеми адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС

УДК 007:347.133.2

Л.Т. КОМЗЮК, кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри приватного права та інтелектуальної власності
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
    
  Анотація. Обґрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії.
Аннотация. Обосновано необходимость и оптимальные пути адаптации законодательства Украины о базах данных к законодательству ЕС. Проанализировано соответствующий опыт постсоциалистических европейских стран, в частности Польши, Словакии и Чехии.
Summаry. The necessity and optimal ways of adaptation of Ukrainian legislation on databases to EU one has been proved. The respective experience of European post-socialistic countries, including Poland, the Slovak Republic and the Czech Republic, has been analysed.
Ключові слова. бази даних, право sui generis, гармонізація права ЄС, адаптація законодавства.
 
 
Директивою 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних [1] передбачено необхідність для держав-членів ЄС доповнити вже існуючу авторсько-правову охорону творчих баз даних (далі - БД) виключним правом sui generis виробників некреативних баз даних.
Темі охорони прав на БД у контексті європейської інтеграції України поки що не приділено достатньої уваги вітчизняними науковцями. Лише деякі її аспекти частково розглянуті в колективній монографії за редакцією Ю. Капіци [1, c. 143-147], статтях Г. Андрощука [2], В. Дроб'язка [3], С. Литвина [4]. Все це актуалізує питання вдоскона-лення законодавства про БД й викликає необхідність подальшого його дослідження.
Метою статті є аналіз стану охорони прав на БД в Україні через призму його відповідності законодавству Європейського Союзу, висвітлення досвіду країн Центрально-Східної Європи в цій сфері в контексті європейської інтеграції і обґрунтування оптимальних шляхів використання зазначеного досвіду для адаптації вітчизняного законодавства до acquis communitaire.
Для більшої ефективності адаптаційної діяльності (як це передбачено Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законо-давства Європейського Союзу" від 18.03.04 р. № 1629-ІV) варто було б використати відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Вказані країни адаптували своє законодавство про БД дещо різними способами - внісши відповідні зміни до законів про авторське право і суміжні права (Словаччина [5] і Чехія [6]) чи, як Польща, прийнявши спеціальний Закон "Про охорону баз даних" від 27 липня 2001 р. [7] і внісши відповідні зміни до закону про авторське право і суміжні права [8]. Особлива важливість для нас польського, словацького і чеського досвіду розвитку теорії і практики охорони прав на БД зумовлена, принаймні, кількома обставинами. Це, по-перше, схожість загальноісторичного досвіду, проблем і завдань постсоціалістичної трансформації суспільних відносин у цих державах та в Україні; по-друге, значна подібність української, польської, словацької і чеської правових систем…
 

 

 

Видання НДІІП