ЛУК’ЯНЧИКОВ Б.Є., ЛУК’ЯНЧИКОВ Є.Д., Слідчі (розшукові) дії, як засоби інформаційного забезпечення кримінального провадження (стор. 68-72)

УДК 340
ЛУК’ЯНЧИКОВ Б.Є.,
 
ЛУК’ЯНЧИКОВ Є.Д.,
кандидат юридичних наук, доцент,
науковий співробітник НДІ МВС України
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
інформаційного права та права інтелектуальної власності
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 
 
 
Анотація. У статті розглянуто дискусійні питання щодо визначення слідчих (розшукових) дій, як засобів інформаційного забезпечення розслідування. Акцентовано увагу на відсутності чіткого визначення в КПК України переліку слідчих (розшукових) дій, що веде до неоднозначного їх розуміння в теорії та практиці. Внесено пропозиції щодо можливого унормування переліку слідчих (розшукових) дій та порядку застосування окремих норм КПК України, які мають загальний характер і поширюють дію на декілька слідчих (розшукових) дій.
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, відомості про факти, докази, слідчі (розшукові) дії, кримінальна процесуальна діяльність.
Аннотация. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы, которые относятся к определению следственных (розыскных) действий, как средств информационного обеспечения процесса расследования. Акцентируется внимание на отсутствие четкого определения в УПК Украины перечня следственных (розыскных) действий, что приводит к неоднозначному их пониманию в теории и практике. Обосновываются предложения о возможности нормативного урегулирования перечня следственных (розыскных) действий и порядка реализации предписаний отдельных норм УПК Украины, которые имеют общий характер и их требования распространяются на несколько следственных действий.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, сведения о фактах, доказательства, следственные (розыскные) действия, уголовно-процессуальная деятельность.
Summary. Debatable issues that are related to the definition of investigative (search) actions, as means of an information support of the process of an investigation, are considered in the article. The paper focuses on the lack of a clear definition in the Criminal Procedure Code of Ukraine for the list of investigative (search) actions, which leads to the ambiguous understanding in theory and practice. Several proposals for the possibility of a normative regulation of the list of investigative (search) actions and implementation of regulations of certain dispositions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which are of a general nature and apply to several investigative actions, are substantiated.
Keywords: information, information support, information about the facts, evidence, investigative (search) actions, criminal and procedural activity.
 
 
     Постановка проблеми. Реформування кримінального процесуального законодавства України відповідає сучасним реаліям у сфері боротьби із злочинністю та забезпечення права і свобод людини. На фоні загострення криміногенної обстановки, суттєвого зростання злочинних проявів, підвищення рівня професійної та організованої злочинності перед правоохоронними органами держави постає завдання реальної охорони та захисту прав та законних інтересів громадян від злочинних посягань. Тільки в поточному році кількість крадіжок із квартир у Києві збільшилась у десятки разів, а рівень їх розкриття не перевищує 10 відсотків...
 

 

Видання НДІІП