МАХІНОВ В.М., Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271531

УДК 378.016 

Махінов В.М.,
кандидат педагогічних наук, професор Університету “Україна”
 
 
Анотація. Про теоретичне підґрунтя соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога як мовної особистості. Подана характеристика соціокультурного комунікаційного простору. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язку із соціокультурною комунікацією.
Аннотация. О теоретической почве социокультурного коммуникационного пространства в  парадигме образования, в контексте которого представлена проблема подготовки будущего педагога как языковой личности. Представлена характеристика социокультурного коммуникационного пространства. Осуществлен анализ психолого-педагогических исследований проблемы социокультуры и ее связи с социокультурной коммуникацией.
Summary. On the theoretical ground of sociocultural communication space in the paradigm of education, in the context of which the problem of training of future teacher as language personality is presented. The description of sociocultural communication space is presented. The analysis of problem of sociocultural researches and its connection with sociocultural communication is carried out.
Ключові слова: соціокультурна компетенція, мовна особистість, культуро відповідний підхід, антропологічний підхід, особистісно орієнтоване виховання, соціокультурна компетенція майбутнього вчителя, соціокультурна комунікація.
 
        Постановка проблеми.Зближення країн та народів, посилення їх взаємодії є важливою закономірністю розвитку сучасного суспільства. Глобалізація світу – явище неоднозначне. З одного боку, вона об’єднує народи, руйнуючи історичні бар’єри між ними, сприяє науково-технічному прогресу, з іншого – несе загрозу стирання етнічної і культурної своєрідності, уніфікації життя згідно з іншими стандартами. Сучасна людина має бути готовою до життя в умовах багатонаціонального полікультурного середовища, до спілкування і співпраці з людьми різних національностей, рас, віросповідань.
        Неув’язка соціокультурної освіти набуває особливої актуальності та складності в поліетнічному багатонаціональному суспільстві. Сучасні педагогічні реалії вимагають, з одного боку, врахування етнокультурного чинника, з іншого – створення умов для пізнання культури інших народів, виховання толерантних відносин між людьми. Тому світова співдружність взялася за розробку нової освітньої стратегії – соціокультурної освіти, суть якої полягає в підготовці молоді до життя й ефективної діяльності в умовах поліетнічного й полікультурного суспільства.
        Метою статті є дослідження історичних та полікультурних чинників, що сприяють зародженню і розвитку соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі соціокультурної освіти, встановлення цілей та завдань формування мовної особистості…
 
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП