МАНЬГОРА Т.В., Набувальна давність на земельну ділянку (ст. 145-152)

УДК 349.412.2(477)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200605

МАНЬГОРА Т.В.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права  Вінницького Національного аграрного університету.
 
 
Анотація. Інститут набувальної давності на земельну ділянку в земельному законодавстві запроваджено більше сімнадцяти років тому, але до сьогодні немає однозначного розуміння даної проблеми. Автор дослідив інститут набувальної давності у Цивільному та Земельному кодексах України та окреслив особливості застосування набувальної давності по відношенню до земельної ділянки. Потенційним суб’єктом набувальної давності на земельну ділянку в Україні може бути лише громадянин. Відкритим залишається питання щодо можливості розширення кола суб’єктів, які внаслідок набувальної давності можуть набувати земельні права на конкретну земельну ділянку. Охарактеризовано основні ознаки набувальної давності: володіння є добросовісним; володіння визнається відкритим; володіння визнається безперервним. Визначено основні шляхи вдосконалення дієвості інституту набувальної давності земельної ділянки.
Ключові слова: набувальна давність, право власності на землю, давність користування, набуття права власності, добросовісність володіння, відкритість володіння, безперервність володіння.
Summary. The institute of land prescription time in Land Law has been introduced for over seventeen years, but to date there is no unambiguous understanding of this problem. The author examined the institute of land prescription time in the Civil and Land Codes of Ukraine and outlined the peculiarities of using the prescription time with regard to the land plot.Only a citizen can be a potential subject of the prescription time on land in Ukraine. The question remains as to the possibility of expanding the range of entities which, as a result of the land prescription time, may acquire land rights to a particular land plot. The main features of the statute of the land prescription time  are characterized: the ownership is conscientious; the possession is recognized as opened; the ownership is recognized as continuous. The main ways of improving the efficiency of the land acquisition prescription time have been determined.
Keywords: anacquisitive prescription time, land ownership, prescription of use, an acquisition of property rights, a possession in good faith.
Аннотация. Институт приобретательной давности на земельный участок в земельном законодательстве введен более семнадцати лет назад, но до сих пор нет однозначного понимания данной проблемы. Автор исследовал институт приобретательной давности в Гражданском и Земельном кодексах Украины и очертил особенности применения приобретательной давности в отношении земельного участка. Потенциальным субъектом приобретательной давности на земельный участок в Украине может быть только гражданин. Открытым остается вопрос о возможности расширения круга субъектов, которые вследствие приобретательной давности могут приобретать земельные права на конкретный земельный участок. Охарактеризованы основные признаки приобретательной давности: владение является добросовестным; владение признается открытым; владение признается непрерывным. Определены основные пути совершенствования действенности института приобретательной давности земельного участка.
Ключевые слова: приобретаемая давность, право собственности на землю, давность пользования, приобретение права собственности, добросовестность владения, открытость владения, непрерывность владения.
 
 
      Постановка проблеми. Земельний кодекс України, який набрав чинності 1 січня 2002 р., вперше закріпив низку нових принципових положень, яких раніше не було в земельному законодавстві. Серед таких новел окреме місце посідає набувальна давність, тобто набуття права на земельну ділянку за давністю користування. Відповідні правові приписи, що регулюють набувальну давність на земельну ділянку, містяться у ст. 119 Земельного кодексу України [1]. На даний час земельне законодавство пропонує неоднозначне розуміння регулювання інституту набувальної давності на земельну ділянку, що потребує нових досліджень, аналізу практики розв’язання спорів після 1 січня 2017 р. з метою виправлення недоліків та пошуку шляхів вдосконалення даного інституту...