МАНЬГОРА В.В., Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти (ст. 138-144)

УДК 34:378(477)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200604

МАНЬГОРА В.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри права “ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
 
 
Анотація. В статті досліджуються особливості інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти на сучасному етапі в Україні. Здійснено аналіз чинного законодавства що регулює інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти. Визначено основні проблеми інформаційно-правового забезпечення юридичної освіти та розроблено пропозиції щодо вдосконалення підготовки майбутніх юристів.
Ключові слова: інформаційно-правове забезпечення, інформаційне забезпечення, правове забезпечення, освіта, юридична освіта.
Summary. Special features of information and legal support of legal education at the present stage in Ukraine are provided in the article. The current legislation regulating the information and legal support of legal  education has been analyzed. The main problems of information and legal support of legal  education are identified and proposals for improving the training of future lawyers are developed.
Keywords: information and legal support, information support, legal support, education, legal education.
Аннотация. В статье исследуются особенности информационно-правового обеспечения юридического образования на современном этапе в Украине. Осуществлен анализ действующего законодательства регулирующего информационно-правовое обеспечение юридического образования. Определены основные проблемы информационно-правового обеспечения юридического образования и разработаны предложения по совершенствованию подготовки будущих юристов.
Ключевые слова: информационно-правовое обеспечение, информационное обеспечение, правовое обеспечение, образование, юридическое образование.
 
 
      Постановка проблеми. Глобальні процеси інформатизації суспільства вимагають ефективного інформаційно-правого забезпечення юридичної освіти. Професійна діяльність юриста в умовах інформаційного суспільства залежить від його здатності адаптуватися до сучасних умов. Підготовка конкурентоздатних фахівців в галузі права вимагає освоєння і використання ними нормативно-правового забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій...
 
 

 

 

Видання НДІІП